100650. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonépítő eljárás

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111 -én . MA6YAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100650. SZÁM. — VHI/a. OSZTÁLY. Vasbetonépítő eljárás. Sajó Leó építész Budapest. A bejelentés napja 1929. évi december hó 9-ike. A találmány vasbetonépítő eljárásra vo­natkozik, mely lehetővé teszi, hogy a jelenkorban a teherbíró és gazdaságos épít­kezés. gyorsaságia szempontjából támasztott 5 követelményeknek, különösen ha gyorsan kötő cementet, pl. bauxit cementet hasz­nálunk, teljes- mértékben eleget tehessünk. A találmánybeli vasbetonépítő eljárás lé­nyege ugyanis abban van, hogy a gyárilag 10 vagy az építkezés színhelyén előre el­készített, célszerűen hosszanti szélbordás, teljesen megkötött és kellően vértezett vas­betont apókat harántszéleiknél fogva a készítendő, mennyezethordozó vasbeton-15 gerenda alatt végighúzódó zsaluzópallókra fektetjük, a vasbetonlapok kiálló, hosz­szanti vashuzalait a készítendő vasbeton­gerenda vasvázával összekötjük és ezt köve­tőleg a vasbetongerendát zsaluzó deszkák 20 felhasználásával kiontjuk és becsömöszölr jük, illetve elkészítjük, mikor is az alkal­mazási helyén utólag készült vasbeton­gerendák a kész vasbetonlapokkal egysé­ges, merev mennyezetet adnak. 25 A találmány kiterjed továbbá a meny­nyezettel szorosan kapcsolatos koszorú­gerenda előállítási módjára, valamint az ajtó- és ablakáthidlalások és tartóoszlopok elkészítésére való eljárásra is, mely a 30 költséges és hosszadalmas zsaluzás mellő­zésével ugyancsak gyors építkezést biz­tosít. A találmánybeli vasbetonépítő eljárást tüzetesebben a mellékelt rajzok kapcsán 35 ismertetjük, melyeken az 1. ábra az eljárás szerint készült meiny­nyezet szerkezet felülnézete a főfal vízi­szintes metszetével; a 2. ábra ugyanannak függőleges kereszt-40 metszete. A 3. ábra a meninyezetszerkezetet axono­metriás ábrázolásban mutatja be. A 4. ábra a mennyezet szerkezetnek, ko­szorúgerendának és tartóoszlopnak ugyan­csak axonometriás képe. Az 45 5., 6., 7. és 8. ábrák a tartóoszlopnak különböző kiviteli alakjait keresztmetszet­ben tüntetik fel. Vasbetonmennyezet előállítása a találr mány szerint a következő módon történik: 50 Gyárilag vagy az építkezés helyszínén megfelelő formákban kellően vértezett és célszerűen oly hosszú vasbetonlapokat ké­szítünk, melyek a tulajdonképpeni teher­hordó és egymástól meghatározott távol- 55 ságban elhelyezett vasbetongerendák egyi­kétől a másikáig érnek. Ezeknek az (a) vasbetonlapoknak keresztmetszetét célsze­rűen U-(alakúra választjuk, vagyis a hosszanti széleken a vasbetonlap síkjából 60 kiemelkedő (b) bordákat létesítünk. Azon­felül gondoskodunk arról is, hogy a vas­betonlapokban hosszanti irányban elhelye­zett vashuzalok annyira kiálLjanak, hogy a kiálló, szabad végieket más huzalokkal le- 65 h essen összekötni. Azokon a helyeken már most, ahová a mennyezethordozó vasbetongerendák ke­rülnek, függőlegesen felállított (c) fageren­dákkal álátámasztott, kellő erősségű és 70 szélességű (d) pallókat helyezünk el (2. és 3. ábra). A már kész (a) vasbeton­lapok végeit e (d) pallókra fektetjük, úgy­hogy azok egymástól bizonyos távolságban vannak. Ezt követőleg az (a) vasbeton- 75 lapoknak említett, kiálló vashuzalait a(d) pallók fölött elkészítendő, előnyösen tra­pézkeresztmetszetű (e) vasbetongerenda hosszanti (f) vashuzalaival a szokásos mó­don összekötjük. Ha az (e) vasbetongeren- 80

Next

/
Thumbnails
Contents