100643. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénpor kezelésére égőkben való felhasználás céljaira

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100643. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Eljárás szénpor kezelésére égőkben való felhasználás céljaira. Liais Lucien mérnök Páris. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 8-ika. Franciaországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 14-ike. A találmány kazántüzeléseknek, ke­mencéknek és más hasonló berendezések­nek poralakú tüzelőanyagokkal dolgozó égőkkel való fűtésére vonatkozik. 5 A találmány különösen ily égők táplá­lására való szénporra vonatkozik és ezen poralakú tüzelőanyag jelenlegi hátrá­nyainak kiküszöbölésével, annak tökéle­tesítését célozza, hogy az említett égők-0 ben való használatra alkalmas legyen. Ismeretes, hogy az égőkben való köz­vetlen használat céljaira a szénport elő­zetesen finoman meg kell őrölni és ezt követőleg meg kell szárítani. Ezen utóbbi 5 műveletet a szénrészecskék nagy lyuka­csossága (porozítása) teszi szükségessé. A szénrészecskék nagy mennyiségű nedves­séget abszorbeálnak, amiből két nagy hát­rány származhat és pedig 0 a) összetapadás (csomóképződés) a por­szemecskéket az égőkhöz vezető csator­nákban, illetve magukban az égőkben, miáltal azok eldugulhatnak, b) lehetetlenné teszi a pornak kamrák-5 ban (bunker) vagy silókban való tárolá­sát, mivel ezen por a nedvességtartalma és az oxidáció hatása alatt gyakran ad öngyulladásra lehetőséget. Ezen hátrányokból, valamint a szárító-0 berendezések alkalmazásának szükséges­ségéből következik, hogy a porszénnek égők által való hasznosítása gyakorlati­lag korlátozva marad üzemekben lévő helytálló berendezésekre, míg hajókazá-5 nok és lokomotívkazának fűtésére vagy egyáltalán nem jöhet tekintetbe vagy legalább is intenzív módon nem fejlőd­het. Az égők táplálására való szénpornak a találmány szerinti tökéletesítése által a 40 nedves£égre és oxidációra visszavezet­hető hátrányokat kiküszöböljük. A jelen találmány tárgya szénpor-kezelési eljá­rás, melynek lényege abban áll, hogy minden eszközzel és bármely alkalmas 45. módon eltávolítjuk a lyukacsos szén­részecskékből a bennük lévő nedvességet és azután minden eszközzel és bármely alkalmas módon ezen részecskék lyuka­csait eltömjük (elzárjuk), egyidejűleg 50. ezen részecskéket eltömésre alkalmas burkoló és nedvességet nem abszorbeáló anyagba ágyazzuk, illetve ezen anyaggal bevonjuk, mely kezelésnek eredménye­ként új ipari terméket nyerünk, nevezete- 55. sen nem lyukacsos vízálló szénport, mely nedvességet nem abszorbeál, nem oxidá­lódik, állandó és ezen újfajta poralakú tüzelőanyag az égőkben közvetlenül hasz­nálható, anélkül, hogy eldugulástól kel- 60 lene félni és tárolható vagy tölthető ha­jók kamráiba vagy lokomotivok szer­kocsijaiba, öngyulladás veszélye nélkül. A szénpor nedvességét kiküszöbölő esz­közök, valamint az eltömő, burkoló és nem gg. abszorbeáló anyagok és a szén lyukacsai­nak eltömésére és a részecskéinek burko­lására való eszközök különbözők lehet­nek. Mint a találmány példaképpen vett megoldási alakját, egy kezelési eljárást 70 írunk le az alábbiakban, mely a következő műveletekből áll: 1. Az előzetesen a kívánt finomságra őrölt szénport megközelítőleg oly ma­gas hőmérsékletre hevítjük fel, mely 75 szükséges ahhoz, hogy az alkalmazásra kerülő eltömítő és burkoló anyagot folyé­kony halmazállapotba hozza.

Next

/
Thumbnails
Contents