100610. lajstromszámú szabadalom • Szerelvény villamos berendezésekhez a közepes terhelés szabályozására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. . MAGYAR KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100610. SZÁM. — vn/b. OSZTÁLY. Szerelvény villamos berendezésekhez a közepes terhelés szabályozására. Telefonaktiebolag-et L. M. Ericsson Stockholm. A bejelentés napja 1929. évi március hó 13-ika. Svédországi elsőbbsége 1928. évi március hó 14-ike. E találmány a közepes terhelés megtar­tására szolgáló szerelvény megszabott maximális terhelésű villamos berendezé­sekhez, mely szerelvény a megszabott ma-5 ximális terhelés túllépése esetén a beren­dezés egy részét kikapcsolja és a terhelés csökkenése után visszakapcsolja. Ismeretesek már hasonló szerelvények, melyek például egy lakásban, ha annak 10 villamos berendezése világító testekből és egy vízmelegítő vagy más fűtőtestből áll és ezeknek együttes fogyasztása a meg­szabott maximális értéket meghaladja, a fűtőtestet kikapcsolják, úgyhogy amel-15 lett a világító berendezés tovább ég, fel­téve, hogy a világító testek fogyasztása a megszabott maximális terhelésen alul marad. Ha a megszabott maximális ter­helés (K) watt, a fűtőtest fogyasztása pe-20 dig (V) watt, akkor az említett készülék segélyével az összfogyasztás (K) wattra korlátozható, ha a világító testek (B) wattnyi fogyasztása nem nagyobb (K) wattnál, illetve, ha (K—V). <C B < K. 25 E találmány hasonló szerelvény, mely a szabályozás folytán előálló terhe­lésingadozások csökkentését teszi lehe­tővé. E célból a berendezésnek automati­kusan kikapcsolandó részét kettőnél több, 80 külön-külön kikapcsolható, szakaszra osztjuk és e szakaszokhoz az áramvezetést kettőnél több kapcsoló helyzetbe állítható készülék révén szabályozzuk. Ilymódon a megszabott terhelés túllépése esetén egy-35 másután több, kisebb terhelés kapcsolható ki, illetve a terhelés fokozatosan csök­kenthető. Ha a berendezésnek automati­kusan kikapcsolandó része egyetlen ké­szülékből, például fűtőtestből áll, akkor 40 az utóbbiban a fűtőellenállás két részre osztható, mely részek egymásután kap­csolhatók ki vagy be. Ha a berendezés több fogyasztó egységet foglal magában a világító testek mellett, például egy főző­tűzhelyet és egy vízmelegítőt, akkor ezek 45, mindegyike külön-külön szakaszt képez­het és a szabályozó készülék például úgy képezhető ki, hogy a világítási terhelés növekedése esetén előbb csak a vízmelegítő kapcsoltassák ki, a főzőtűzhely pedig csak 50 akkor, ha a világítási terhelés még to­vább növekedett. A csatolt rajz a találmány szerinti sze­relvény egy példaképpen! kiviteli alakjá­nak vázlata. 55 Az (1) hálózatra (2) világító testek, (3) vízmelegítő és (4) főzőtűzhely vannak kapcsolva. A két utóbbi a (8) higany kap­csoló szélső (5), illetve (6) elektródjaival és a hálózat egyik (—) ágával van össze- (50 kötve, a (8) kapcsoló középső (7) elek tródja pedig a hálózat másik (+) ágával. A (8) kapcsoló (9) csap körül forgatható és normálisan a rajzon feltüntetett hely­zetet foglalja el, mely helyzetben vala- 6& mennyi (5, 6, 7) elektród higanyba merül. E kapcsoló legmélyebb helyzetében a (20) ütközőre támaszkodik. A fővezetékhez áram- vagy teljesít­ménymérő van kapcsolva, melynek (10) 70 horgonya egy planetahajtómű (11) kúp­kerekét hajtja áttételi keréktnű révén A (11) kúpkerékkel a (12) planétakerék kapcsolódik, melybe a (11) kerékkel szem­ben ülő (13) kúpkerék kapaszkodik. A 75 (11) kerék a mindenkori áramerősséggel vagy teljesítménnyel arányos sebességgel forog, viszont a (13) kereket, (11) fogas­kerékhajtás révén, egy óramű hajtja a bé relt maximális teljesítménynek megfelelő, 80

Next

/
Thumbnails
Contents