100607. lajstromszámú szabadalom • Fedéllemez

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100607. SZÁM. — VlII/b. OSZTÁLY. Fedéllemez. Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1928. évi julius hó 28-ika. Ismeretesek már a legkülönfélébb anya­gokból készült fedél- vagy tetőfedő anya­gok, amelyek a különféle viszonyok sze­rint többé-kevésbé meg is feleltek céljuk-5 nak. A jelen találmány tárgya fémbádogból készült oly fedéllemez, amely többféle kö­vetelménynek tesz eleget, amennyiben mindenekelőtt könnyű és olcsó s azonfelül 10 tartós és szilárd fedőanyagot képez. Más­részt a vele készített tető gyorsabban, tehát kevés munkával elkészíthető, keve­sebb aláépítményt igényel és amellett külsőleg is alig tér el az általánosan meg-15 szokott, pl. a cserépfedéstől, úgyhogy min­denféle viszonyok között nemcsak jól, ha­nem tetszetősen is előállítható. A találmány lényege abban áll, hogy a fedéllemezt fémbádoglemezből egyszerű 20 sajtolás útján állítjuk elő, még pedig oly­képpen, hogy azt egyrészt párhuzamos el­rendezésű, kiemelkedő bordákkal látjuk el, mely bordák szelvénye célszerűen priz­matikus alakú, vagy ívelt vonalú és más-25 részt az ezen bordák közötti mezőket oly kidomborodó tagozással képezzük ki, amely a cserép- vagy hasonló fedés felü­leti tagoz,ásának felel meg. A mellékelt rajzon példaképpen bemu-30 tatjuk az 1. ábrán a bordakiképzés különféle ki­viteli alakjait, a 2. ábrán pedig egy teljesen elkészített fedéllemez távlati képét. 35 Eszerint az (1) fedéllemez hosszirányban futó, párhuzamos elrendezésű (2) bordái, a feltüntetett módon háromszögalakú, négyszög- vagy más prizmatikus alakú, esetleg ívvel határolt, pl. félkör szelvény­•40 nyel bírhatnak. Ezek a bordák egyrészt a fedéllemez hosszirányú merevítésére, más­részt pedig az egymás mellé fektetendő lemezek kölcsönös összekapcsolására és eltömítésére szolgálnak. E célból az egyes lemezeken a szélső (2') bordák közvetlen 45 a lemezek oldalszélei mentén vannak el­rendezve, úgyhogy a fektetésnél két szom­szédos lemez szélső bordái egymás fölé kerülnek s ezáltal egyrészt kellő kapcso­latot létesítenek, másrészt pedig folyadék- 50 behatolás elleni tömítést is biztosítják. A 2. ábrabali kivitelből látjuk, hogy a bordák közötti (3) mezők, a cseréptetők szokásos tagozásának megfelélő formában vannak kisajtolva, miáltal, kellő színezés 55 mellett, elérjük azt, hogy a fedés a, cserép­tető benyomását kelti és nem rontja az építészeti terv összbenyomását, valamint az általánosan megszokott ízlésnek és kí­vánalmaknak is jobban megfelel anélkül, 60 hogy a cseréptető rég ismert hátrányai­val (tömítetlenség, rövid élettartam, gya­kori tatarozás, nagy súly stb.) bírna. Egy-egy fedéllemez legalább hat-nyolc cserép területi nagyságával bír, amiből 65 világos, hogy a fedési munkálat rendkívül gyorsan hálád, mimellett kevesebb alá­támasztásra és megerősítésre is van szük­ség, az egész tető pedig kész állapotban szorosan összefüggő egységet képez, tehát 70 külső behatásnak, pl. szél által való igénybevételnek is kevésbé van kitéve. Az egyes fedéllemezeknek, valamint a kész tetőnek megfelelő színű festékkel való bevonása egyben tökéletesebb tömi- 75 tést is biztosít az egyébként is minimális hézagoknál. A kidomborodó részek természetesen könnyű szerrel tetszőleges mintázással vagy ornamentikával is elláthatók. 80

Next

/
Thumbnails
Contents