100577. lajstromszámú szabadalom • Eljárás korom előállítására

• Megjelent 193Q. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI Jg|®g» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100577. SZÁM. — IY/f. OSZTÁLY. Eljárás korom előállítására. I. G. Farbenii ulustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 10-ike. Azt' találtuk, hogy korom előállításá­nál széntartalmú vegyületeknek, különö­sen szénhidrogéneknek, mint metánnak, etilénnek, acetilénnek, butadiénnek, ben-5 zolnak, ezek homologjainak, stb., vagy szénoxidnak tetszőleges nyomás alatt fo­ganatosított katalitos megbontásánál ki­váló finomságú, kitűnő fedőképességű és feketeségű kormot kapunk, ha a megbon-10 tást elektromos mezőben végezzük. Kata­lizátorként a jelen célra az elektromo­san feltöltött elektróda szolgálhat, amely pl. a vascsoport féméiből állhat. Különö­sen előnyösnek bizonyult a katalizátor-15 nak, illetve a fémeknek pozitív feltöltése, de dolgozhatunk negatív, vagy váltakozó töltéssel is. Az így előállított korom rendkívüli feketeségével és finomságával tűnik ki. így pl. etilénből pozitív feltöl-20 tésű nikkel jelenlétében előállított ko­rom jóval feketébb, mint az, amelyet a nikkel feltöltése nélkül állítottunk elő. Ez a hatás talán azzal magyarázható, hogy több szénrészecskének nagyobb 25 komplexumokká való egyesülését a kata­lizátor feltöltése megnehezíti, A fentemlített gáz-, illetve gőzállapotú vegyületek megbontását némely esetben előnyösen más gázok, mint. pl. nitrogén, 30 szénoxid, nitrogéndioxid, hidrogén, ne­mes gázok, stb. jelenlétében végezhetjük. A találmány szerinti eljárást az alan­ti akban foganatosítási példákban ismer­tetjük a csatolt rajz alapján, melyben az 35 1. ábra a találmány szerinti eljárás fo­ganatosítására való készülék sematikus függélyes hosszmetszete, a 2. ábra ugyanerre a célra való, más tí­pusú készülék ugyancsak sematikus, függélyes hosszmetszete. 40 1. példa. Az (A) nikkelkatalizátort (1. ábra), amelyet sajtolt nikkeloxidnak 350°-on való redukciója útján állítottunk elő, a (B) drótkosárban helyezzük el, amely füg- 45 gélyesen van felfüggesztve és a pozitív elektródaként működő (C) csövet veszi körül és ezzel elektromosan vezető össze­köttetésben áll. A (C) csövet belülről a (D) ellenállás segítségével hevítjük, 50 amellyel szemben azt az (F) tömeg szige­teli el. Az egész a (G) alumínium ellen­elektróda csőben van elrendezve és ettől a (H) dugasz útján van elszigetelve. A (C) elektródát és ezzel egyidejűleg 55 az (A) katalizátort nyolcvan Volt feszült­ség alá helyezzük, míg a (G) ellenelektró­dát földeljük. A (J) gázbevezetőcsövön át közönséges nyomáson etilént vezetünk be a 400° C-ra hevített készüléken keresztül. 60 Rövid idő alatt a negatív elektródán igen finom elosztású korom gyűlik össze, amelyet kopogtatással, az áram megsza­kításával, vagy megfordításával lehul­lásra késztetjük. Az etilén megbontása 65 csaknem kvantitatív. Az így kapott ko­rom rendkívül finom és fekete. Az etilént más olefinekkel, vagy szén­vegyületekkel helyettesíthetjük. A tiszta gázok helyett elegyeket is alkalmazha- 70 tunk, különösen nitrogénnel, szénsavval, vízgőzzel, stb. való elegyeket. Az áram­feszültséget tág határok között változtat­hatjuk. Dolgozhatunk a közönségesnél ki­sebb vagy nagyobb nyomás alatt is. 75

Next

/
Thumbnails
Contents