100564. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vizet áteresztő homokos tömegek, épületek és épületrészek szilárdítására

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI S^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100564. szám. — XV/e. osztály. Eljárás vizet áteresztő homokos tömegek, épületek és épületrészek szilárdítására. Tiefbau- und Kalteindustrie A.-G., vorni. Gebhardt & Koenig Nordhausen, Siemens-Bauunion G. m. b. H. Kommandit­gesellschaft Berlin-Siemensstadt és dr. Ing-. Hugó Joosten Nordhausen. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 3-ika. Angolországi elsőbbsége 1928. évi május hó 24-ike. A találmány tárgya vizet áteresztő le­rakott vagy természetes homokos töme­gek, laza, likacsos kőzetek, valamint oly épületrész vagy pedig falazatból ál;ló épü-B letek (épületalkatrészek) szilárdítására vo­natkozik, amelyeket ez az eljárás ke­ménnyé és vizet át nem eresztővé tesz. Ismeretes már az az eljárás, amely sze­rint vizet tartalmazó, szakadozott talaj-10 rétegeket cement befecskendezésével szilár­dabbá tehetünk, amely célból az ily réte­gek szakadékai vagy hasítékai előzőleg vegyi oldatoknak keverésével képezett, fi­noman elosztott csapadéknak bevezetésé-15 vei a cement felvételére alkalmassá tétet­tek. Ismeretes továbbá olyan eljárás aknák mélyítésére, amelynél az aknák fenekét tömítő anyaggal telítjük és amelynél; a földbe, előzőleg előállított vegyszerek keve-20 rékét, előnyösen kovasavsónak hígított sav­ban való oldatát vezetjük be. Végül ismert olyan eljárás is habarcs, cement vagy beton előállítására, amely szerint ezeket az anyagokat nagyobb tömörség létesíté-25 sére silikát oldatokkal keverjük, amely ol­datokat használat előtt egy vagy több só­val, főleg nitrátsóval keverjük. Ezen ismert eljárásoktól eltérőleg a je­len találmány szerint homokos tömegek 30 vagy épülettestek szilárdítására nem al­kalmazunk előzőleg elkészített oldatkeve­rékeket a földben vagy az épületainyagban, továbbá nem használunk cementet vagy sóanyagot, hanem a találmány szerint a 35 szilárdítást azáltal érjük el, hogy a szi­lárdítandó tömegbe egymás után vegyi ol­datokat viszünk be, amelyek olyan lulaji­donsággal bírnak és töménységi fokuk akként van megválasztva, hogy a szilár­dítandó tömegekben a vegyszereknek egy- 40 másra való hatása folytán kovasav-gél vagy hasonló gél jön létre, amelynek adsorptiós hatása egyedül, vagy pedig saját szilárdu­lásával egyetemben vagy végül a bevezetett vegyszerekkel való vegyi átalakulás tőly- 45 tán a kezelt laza vízáteresztő tömegek szi­lárdítására vezet. Példaképpen először kovasavoldatot, majd sóoldatot, az utóbbi helyett adott esetben savoldatot vezetünk be a szilár- 50 dítandó tömegbe vagy testbe. Ezzel elérjük, hogy az először bevezetett oldat a szilárdí­tandó test egyes legkisebb részecskéit bur­kolja, míg a később bevezetett oldat a gél kiválasztást végzi, amely végül az 55 állandó tartós szilárdításra vezet. Ily módon, amint ezt számos, a laborató­riumokban és a gyakorlatban végzett kí­sérlet igazolta, laza homokos tömegeket, akár természetes talajpétegek azok, akár 60 pedig mesterségesen lerakott anyagok, vala­mint alapokat, alapépítményeket és más építményeket vagy pedig épületrészeket tö­kéletesen megszilárdíthatunk és kívánt eset­ben vizet át nem eresztővé is tehetünk 65 anélkül, hogy erre a célra cementet vagy hasonló anyagokat kellene használni. Az új eljárás első sorban vizet áteresztő, homokos tömegek szilárdítására szolgál, melyek — mint már említettük — termié- 70 szetes talajrétegek vagy pedig mesterséges lerakódások lehetnek és pedig oly törne-

Next

/
Thumbnails
Contents