100552. lajstromszámú szabadalom • Kézi talajporhanyítógép

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100552. szám. — X/a. osztály. Kézi talajporhanyí tógép. •Jánosik János gépkezelő Budapest. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 11-ike. A találmány tárgya különösen a ki­sebb kerti gazdaságok céljaira való taiaj­megművelőgép, mely egyszerű ós üzem­biztos szerkezeténél, valamint csekély be-5 szerzési költségénél fogva hivatva lesz a nagy üzemekben már bevált gépi talaj­művelést a kis üzemekben is megkedvel­tetni. A gép lényegében egy kerékkel fel­szerelt kapáló dobból áll, melynek tenge 10 lyét a vázra alkalmazott hajtólánckerék pár útján kézifogantyúval forgathatjuk. Emellett gondoskodás történt arról, hogy a kapák közé szoruló föld mindig eltávo lítható legyen, továbbá különösen kemé-15 nyebb talajnál arról is, hogy a gép ellen állása súlyok alkalmazásával megnagyob bíttassék, nehogy előállhasson az a hely­zet, hogy a gép csak legördül a kapák csúcsain, anélkül, hogy a talajba mé-20 lyedne. Nagy előnye továbbá ezen kis talajművelő eszköznek még az a berende zés is, hogy mindkét kéz szabadon marad, amennyiben a váznak legfelső részén két akasztókengyel van alkalmazva, melynél 25 fogva a földműves a gépet a vállaira tá­maszthatja s a kezével a gépet hajthatja vagy a gép tolásában segédkezhetik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti foganatosítási 30 alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán pedig egy kapának elől- és felülnézete. Az (1) tengelyre a kapaszkodósarukkal 35 ellátott (2) járókerekek vannak lazán fel helyezve, míg a (4) kapákkal ellátott (3) dob az (1) tengelyre fel van ékelve s hajtá­sát az (5) lánckerék útján a gépnek (10) váza legfelső részén elrendezett (6) ten­gelyen levő (7) kisebb lánckerék és (8) 40 kézifogantyú útján nyeri. A gép felső ré­szén alkalmazott (9) akasztó kengyelek­nél fogva a földműves az egész gépet könnyen a vállain tarthatja, miáltal mindkét keze a géppel foglalkozhatik. 45 A talajba nyomuló (4) kapák a földet esetleg a dobra fel is hányjáks ezáltal torlódás állana elő. Ennek megakadályo­zására a dobok felett a (10) vázon a (11) tördelő fogak vannak alkalmazva, melyek 50 a kapák közé szoruló földréteget elaprít­ják s a dobról lehányják. A vázon két­oldalt még (12) tartókosarak vannak fel­szerelve, melyekbe (13) súlyokat is tehe­tünk, oly célból, hogy keményebb talaj- 55 nál is biztosítsuk a gép kapáinak a földbe való behatolását. Az egyes kapák (14) tartócsappal van­nak ellátva, melynél fogva a (3) dobba lesznek erősítve (2. ábra). 60 Szabadalmi igények: 1. Kézi talajporhanyítógép, azáltal jelle­mezve, hogy egy járókerekekkel felsze­relt tengelyre kapákkal felszerelt dob van felékelve s ennek meghajtására 05 egy lánckerékpár szolgál, mimellett a dob felett földtörő fogak s a kerekek felett súlykosarak vannak elrendezve. 2. Az 1. alatti igényelt talajporhanyító­gép egy foganatosítási alakja, azáltal 70 jellemezve, hogy a váz legfelső részén a vállra akasztható két görbített ken­gyel van elhelyezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents