100480. lajstromszámú szabadalom • Erősen tűzálló massza és eljárás előállítására

Megjelent 193Q . évi jn lius h ó 15 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100480. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Erősen tűzálló massza és eljárás előállítására. Sprenger Arthur főmérnök Berlin-Karlshorst. A bejelentés napja 1929. évi október hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi május hó 14-ike. A találmány erősen tűzálló masszákra, valamint ezen masszák előállítására való eljárásra vonatkozik. Erősen tűzálló masszáktól első sorban azt követeljük, 5 hogy magas hőmérsékleten stabilok le­gyenek és hogy salakok támadásainak el­lenálljanak. Ezen feltételeket az ismert erősen tűzálló masszák csak részben vagy tökéletlenül elégítik ki. Különösen oly 10 használható, erősen tűzálló masszákban van még hiány, melyek képesek úgy bá­zikus, mint pedig savanyú vegyi táma­dásnak is ellenállani. Ezt a hiányt pótolja a jelen találmány. 15 Azt a meglepő megfigyelést tettük, hogy króm jelenlétében megömlesztett, erősen tűzálló masszák oly ömledéket ad­nak, mely kihűlés után többé vagy ke­vésbbé az üvegfázisban van; ezen termé-20 kek magas hőmérsékleten eddig el nem ért stabilitással és salakok támadásával szemben eddig el nem ért ellenállóképes­séggel rendelkeznek. Az új erősen tűzálló masszák tehát 25 krómtartalmú, üvegfázisban levő magas (2000° C és ennél is magasabb) olvadás­pontú, ömlesztéses termékek, amelyekbe esetleg más, többé vagy kevésbbé tűzálló testek vannak beágyazva. 30 Ömledékek előállítására ismert fajtájú erősen tűzálló anyagot, pl. kovasavat, timföldet, meszet, magnéziát és effélét, te­hát úgy bázikus, mint savanyú kiindulási anyagokat használhatunk. Az oxidok 35 helyett másfajta erősen tűzálló vegyüle­teket is használhatunk, pl. a karbidokat. Az erősen tűzálló anyagokat külön-külön vagy egymással keverve alkalmazzuk. Megömlesztésüket króm beadagolásával 40 végezzük célszerűen elektromos kemencé­ben vagy pedig lehetőleg magas hőmér­sékletet adó más kemencében. Ezután az Ömledéket lehűtjük. Az ömlesztést és a lehűtést célszerűen úgy végezzük, hogy az anyag lehetőleg nagy része az üvegfá- 45 zisban adódjék. Esetleg nem is elégszünk meg csakis a megömlesztéssel, hanem még hosszabb ideig különösen magas hőmérsékletekre hevítünk és ezután hűtünk. 50 A krómmennyiségek a legmesszebbme­nően ingadozhatnak. Esetleg már kis adag elégséges. Így pl. csak kis mennyiségeket adagolunk be 5%-ig vagy csak egy száza' lék töredékét adagoljuk be. Vagy króm- 55 oxidot vagy pedig krómoxidot tartalmazó anyagot, pl. krómércet alkalmazunk. A krómoxid azonban magának a masszának jelentékeny hányada is lehet. Kedvezőnek bizonyult 2 mol. MgO, 60 1 mol.-ig terjedő A12 03 és körülbelül K—2 mol. Cr2 03 keveréke, mely körülbelül 0.5 mol.-ig terjedően kovasavat tartalmaz­hat. Ezen keverékben magnéziatartalmat kisebb-nagyobb mértékben mész helyet* 65 tesítheti, ha a kovasav aránylagos meny nyisége 0.25 mol.-nál kisebb, illetve kova­sav gyakorlatilag egyáltalában nincs a masszában. Ezenkívül FeO csak kis meny­nyiségben legyen jelen. 70 Az olyan ömledékeket, melyek gyors kristályosodásra hajlamosak, célszerűen úgy hűtjük le, hogy a megmerevedett maszában legalább körülbelül egyenlő mennyiségben (térfogatrészben) legyenek 75 jelen az üvegfázisban levő részek és a kristályos részek. Ezt rendszerint gyors hűtés által el lehet érni. A hűtés előtt esetleg különösen magas hőmérsékletre hevítünk. 80

Next

/
Thumbnails
Contents