100472. lajstromszámú szabadalom • Adókészülék typusnyomtató távírókhoz

Megjelent 193Q . évi jnlius hó 287 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100472. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Adókészülék typusnyomtató távírókhoz. Siemens & Halske A.-G. Hanptniedérlassungf in Berlin, Zweigiiiederlassung' in Wien. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 25-ike. A használatos typusnyomtató távíró­szűlékek két különböző typus (egy betű és egy szám vagy jel) visszaadására ugyan­azt az impulzuskombinációt alkalmazzák. 5 A vevőt betűre, számra vagy jelre min­denkor az illető jelosoporit előtt küldött impulzus állítja be. Ebből az adó részére oly tastatúra adódik ki, amelynél mind­egyik billentyű két jellel van ellátva és 10 amely ezenkívül a vevőnek betűről számra vagy fordítva való átállítása, céljá­ból még két, a közbenső terekre beiktatott átkapcsolóbillentyűvel is bír. Mivel ezen berendezésnél az adókészü-15 lék semmiféle jelzőszerkezettel nem bír, amely a vevőnek mindenkori állását, ne­vezetesen azt. hogy a vevő betűre, számra vagy jelre áll, mutatná, különösen gya­korlatban személyzet által való kezeléskor 20 az átvitel könnyen hibássá válik. Ha p. o. egy szám adása után elfelejtjük a betűre való átkajpcsolót működtetni, akkor a vevő a következő szó helyett számokból és jelekből álló csoportot nyomtat, anélkül, 25 hogy az adó ezt a hibát észre venné. E hibaforrást a találmány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy minden jel számára egy külön billentyűt és az adást elzáró oly szerveket alkalmazunk, amelyek 80 a nem kívánt jelek adását megakadályoz­zák. A typusok ezen lezárását a betű- ós számátkapcsoló billentyűk lenyomása ál­tal végezzük, mimellett az elzárás p. o. egy zárósínnel történik, amely valamennyi 55 billentyű emeltyűjéhez tartozik és oly ki­metszésekkel van ellátva, hogy egy átkap­csoló billentyű lenyomásakor az e billen­tyűhöz tartozó billeinityűkar felszabadul, míg a másik csoporthoz tartozó billentyű­karok elzáratnak. 40 A találmány szerinti szerkezet példa­kénti kiviteli alakját a rajz mutatja. Az 1. ábra az új billentyűzetet tünteti fel, melynél minden betű, szám és jel adására egy-egy külön billentyű szolgál. Ennek kö- 45 vetkeztében a billentyűk beosztása sokkal inkább megfelel az írógép-billentyűzetnek, mint az ismert szerkezeteké. A betűk kö­zött van p. o. ötlépéses abc-vel felszerelt, gépeknél öt gin. amelyeket az ábrában 50 nem tüntettünk fel és amelyek a billen­tyűk lenyomása által állíttatnak be. Ezen­kívül a 2. és 3. ábrákban feltüntetett további sínnel van a készülék felszerelve, amelyet 55 betűre, számra és jelre szolgáló átkap­csoló billentyűk működtetnek. E sín egyik helyzetében (2. ábra) csak a betűk részére szolgáló billentyűket, másik állásában (3. ábra) csalc a számok és jelek billentyűit 60 teszi szabaddá. Az ábrákból kitűnik, hogy csak azokat a billentyűket lehet lenyomni, amelyek az előzetesen működtetett átkap­csoló billentyűkhöz tartoznak, tehát a vevő állásának megfelelnek. Ezzel a szerkezet- 65 tel teljesen iskolázatlan kezelő személyzet sem kove'het cl a jelátvitelben hibákat. Szabadalmi igények: 1. Adókészülék typusnyomtató távíró szer­kezetekhez, amelyeknél két különböző 70 typuscsoport (betű vagy szám) adására ugyanazt az adójelet használjuk, azál­tal jellemezve, hogy a szerkezet minden jel számára külön billentyűvel és a mindenkor nem kívánt typuscsoportok 75

Next

/
Thumbnails
Contents