100462. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és eszköz Eötvös-féle torziós ingánál a gyors hőmérsékletváltozás által okozott zavaró hatások kiküszöböléséra

Megjelent 193Q. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jiKgfflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100462. SZÁM. — VlI/d. OSZTÁLY. Eljárás és eszköz Eötvös-féle torziós ingánál a gyors hőmérsékletváltozás által okozott zavaró hatások kiküszöbölésére. Dr. Pékár Dezső a báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet igazgatója és dr. Rybár István egyet, tanár Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 8-ika. Az Eötvös-féle torziós inga egyensúlyi: helyzetét tapasztalat szerint a gyors hő:­mérsékletváltozások befolyásolják, gyakran oly mértékben, hogy a leolvasások megbízz 5 hatatlanná és használhatatlanná válnak.. Emiatt előfordul, hogy a torziós inga nap­pali észlelésékre nem használható, ami a gyakorlati méréseknél nagy hátrány­nyal jár. 10 Végzett kísérleteim és vizsgálataim alap­ján megállapítottam, hogy a zavaró hatást az eszköz belsejében létrejövő légáramlá­sok okozzák. Találmánybeli eljárásom és az ehliez 15 való eszközök segélyével lehetővé válik e légáramlásokat olyképpen irányítanom, hogy azok a torziós inga egyensúlyi hely­zetét ne befolyásolják. A találmány szeriinti eljárás lényege ab-20 ban áll, hogy az inga legbelső szekrényé­ben a torziós rúd mentén, ehhez közelít­hető, illetve attól eltávolítható, valamint a torziós rúd mentén elmozgatható tes­teket', ú. n. «szabályozó felületeket.) ren-25 dezünk el és utóbbiakat az említett elmozr gatások vagy ezek kombinációja révéin empirikus úton a leghatásosabb helyze­tekbe hozzuk és ezekben rögzítjük. A szabályozó felületek két példaképpani 30 foganatosítási alakját, melyek a végzett kísérletek folyamán igen hatásosaknak bi­zonyultak, a mellékelt rajíz 1. és 2. ábrája felülnézetbeín, 3. és 4. ábrája pedig axonometrikus áb-35 rázolás mellett mutatja be. Az, 1. és 3. ábrabeli foganatosítási alak szerint a megadott alakú (a) alap-fémlap széleit köröskörül a fémlemte'zből való és felfelé .álló (b. c, d) faliak szegélyezik. A 2. és 4. ábrán látható foganatosítani 40 alak az előbbitől annyiban tér el, hogy iaz (a) alap-fémlapnak csupán ívelt két széle mentén vannak a (b), illetve (c) falak, míg az egyenes (e) szél mentén; az ily fal hiányzik, vagyis a szabályozó felű- 45 let ezen az oldalon nyitott. Megemlítendő még, hogy a szabályozó felületek egyes felüLetelemekből is áll­hatnak, hogy továbbá ezek akár sík, akár görbe felületek lehetnek. 50 A szabályozó felületeket előnyösen min­dig párosával rendezzük el, vagyis a tor­ziós rúd jobb- és baloldalán egyet-egyet. Szabadalmi igények: 1. Eljárás az Eötvös-féle torzió^ ingánál 55 a gyors hőmérsékletváltozás által oko­zott zavaró hatások kiküszöbölésére, azzal jellemezve, hogy az inga legbelső szekrényében a torziós rúd mentén, ehhez közelíthető, illetve attól eltávo- 60 lítható, valamint a torziós rúd mentén elmozgatható testeket, ú. n. «szabá­lyozó felületeket» rendezünk el és utób­biakat az említett elmozgatások vagy ezek kombinációja. révén empirikus 65 úton a leghatásosabb helyzetekbe hoz­zuk és ezekben rögzítjük. 2., Az 1. igénypontban védett eljárás ke­resztülvitelére való szabályozó felüle­tek, azzal jellemezve, hogy azok két 70 görbe és egy egyenes által határolt,

Next

/
Thumbnails
Contents