100439. lajstromszámú szabadalom • Permetező

Megjelent 193Q. évi jtilius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jHSjW SZABADALMI BIRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 100439. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Permetező. Kehi Henrik bádogosmester Gyönk. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 25-ike. A permetezőkészüléket a munka befe­jeztével alaposan ki kell tisztítani, hogy alkatrészei között ne maradjon permetező­anyag, amely a fémrészeket megtámad-5 hatja. Ezt a műveletet az ismert készülé­keknél csak nehezen lehet alaposan el­végezni, mert az alkatrészek, melyek szét­szedése nehézkes, hozzáférhetőség szem­pontjából is kifogásolhatók. 10 A találmány szerinti készülék ezzel szemben könnyen szétszedhető és szivaty­tyúja három csavar oldásával leszerelhető, illetőleg kivehető a tartányból. A rajz 15 1. ábrája a készüléket hosszmetszetben szemlélteti. A 2. ábra részletrajz. Az előnyösen vörösrézlemezből készült (1) tartány belső (2) tere szolgál a per-20 metezőfolyadék felvételére, amelyet a (3) beöntőnyíláson át öntünk a tartányba. A (3) nyílást körülfogó peremen (4) támasz van egy szűrő felvételére kiképezve. Az (1) tartány belső (2) terébe van a nyomó-25 szivattyú is beszerelve. Ez utóbbi a szi­vattyú (5) hengeréből áll, amelyben a (6) dugattyú a (7) dugattyúrúd és a (8) emeltyűkarral mozgatható. A (6) du­gattyú az (a, a) anyák által összefoglalt 80 (b, b, b) vastag bőrlemezek közé foglalt (c, c) vékony bőrlemezekből áll. Ezek a vékony (c, c) bőrlemezek nagyobb átmérő­jűek, mint a (b, b, b) bőrlemezek (2. ábra) és működés közben a nagyobb tárcsákat 85 körülfogják:, illetőleg azokra ráborulnak. Az (5) dugattyúhenger alsó (9) részén a (Cl), illetőleg (C2) nyomó- és szívószele­pek vannak elhelyezve, amelyeken át a permetezendő folyadék a dugattyúhenger alsó részébe beszívatik, illetőleg a (10) 40 légüstbe beszoríttatik. A permetezendő folyadék innen a (11) csatlakozó csődarabon és (12) gumicsövön keresztül kifecskendeztetik. A találmány előnye, hogy a szivattyút 45 alakítása folytán a (2) tartányból a felső két (13) csavar és (14) lemez, valamint a (11) kivezetőcsődarab eltávolítása és a (6) dugattyúnak, valamint (7) dugattyúrúd­nak kihúzása után a tartány (3) nyílásán 50 át ki lehet venni. Így a tartány is és a szi­vattyú is könnyen hozzáférhető tisztoga­tás és esetleges javítás végett. Szabadalmi igények: 1. Permetezőkészülék, jellemezve azáltal, 55 hogy a permetezendő folyadék felvéte­lére szolgáló tartány belsejében van a szivattyú csavarokkal rögzítve. 2. Az 1. pontban igényelt permetezőké­szülék kiviteli alakja, jellemezve azál- 60 tal, hogy a szivattyú rögzítésére a lég­üst alsó végéhez csatlakozó (11) ki­vezetőcső, valamint az (5) dugattyú­henger felső végén lévő (14) fedő­lemezt, a dugattyúhengert és az (1) 65 tartányt összefoglaló (13) csavarok szolgálnak. 3. Az 1. és 2. pontokban igényelt perme­tezőkészülék kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy dugattyúja felváltva vas- 70 tag és vékony bőrtárcsákból áll, ame­lyek közül a vékony tárcsák nagyobb átmérőjűek, mint a szivattyú hengere. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents