100423. lajstromszámú szabadalom • Kifolyócsap vagy csővezetékbe iktatandó egyéb szerelvény

( Meg-jelent 19 3Q. évi julius hó 64 -é n. MAGYAR KIRÁLYI jEHBBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100423. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Kifolyócsap vagy csővezetékbe iktatandó egyéb szerelvény. Apor Leó műszaki kereskedő és Deutsch Mihály g-éplakatos Budapest. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 20-ika. A találmány kifolyócsapokra vagy cső­vezetékbe iktatandó bárminő szerel­vényre vonatkozik és elsősorban arra irányul, hogy a kifolyócsap vagy egyéb 5 szerelvény le- ill. kiszerelésekor a tápláló­vezeték egyszerű eszközök Tévén önműkö­dően elzáródjék és a fel- ill. beszereléskor ismét önműködően megnyíljék. Ezt a ta­lálmány értelmében úgy érjük el, hogy 10 a kifolyócsapot vagy egyéb szerelvényt a táplálóvezetékhez csatlakozó végén olyan toldattal látjuk el, amely a kifolyó­csap vagy egyéb szerelvény üzemi hely­zetében valamely a táplálóvezeték nyo-15 mása alatt záródó szelepet fészkétől mechanikailag távoltart, anélkül, hogy a beömlést a kifolyócsapba vagy egyéb sze­relvénybe akadályozná. Legcélszerűbb, ha a táplálóvezeték nyo-20 mása alatt záródó szelepet gömbszelep­ként képezzük ki. Ez a gömbszelep ugyanis egyúttal visszacsapó szelepként is kihasználható, ha a táplálóvezetékben a gömbszelep mögött is megfelelő -szelep-25 fészket képezünk ki. A találmány szerint továbbá e második szelepfészket a ki­folyócsapokhoz használatos falikorong­ban képezhetjük ki. Kiviteli példaképpen a mellékelt rajz 80 falikoronghoz csatlakozó kifolyócsövet tüntet fel részben oldalnézetben, részben hosszmetszetben. A tetszőleges ismert szerkezetű (1) ki­folyócsap csavarmenetes belső (2) vé-85 gének csökkentett külső átmérőjű henge­res /(3) toldata van, amelynek szabad vége gömbszelephez való (4) szelepfészeikként van kiképezve, oldala pedig (5) átömlő nyílásokkal van ellátva. A (2) csavar­menetes részre csavarolható a (6) kar- 40 mantyú, amely evégből egyik végén meg­felelő belső (7) csavarmenetekkel és hat­szögletű vagy recézett (8) peremmel van ellátva, míg a másik vége a (4) szelep­fészeknél nagyobb átmérőjű (9) szelep- 45 fészekként van a (16) gömbszelep számára kiképezve. A kifolyócsapnak (3) toldata olyan hosszúságú, hogy a (4) szelepfészek a rajta felfekvő (16) szelepgolyót távol­tartja a (9) szelepfészektől, feltéve, hogy 50 a (6) karmantyú a (2) menetekre teljesen rá van csavarolva. A (6) karmantyú külső (10) csavar­meneteivel a (11) falikorongnak a (12) ko­rong síkjára merőleges (13) csőtoldatába 55 csavarolható. A falikorong csak annyi­ban tér el a jól ismert kiviteltől, hogy a táplálóvezetékhez csatlakozó (14) cső­toldatának belső torkolata a (16) szelep­golyó (15) szelepfészkeként van kiképezve. 60 E (15) szelepfészek a (13) csőtoldaton be­vezetett hajlékony tengelyű maró segít­ségével könnyen kimunkálható. A leírt szerkezet működése a következő: Rendes üzemi körülmények között a 65 (14) csőtoldathoz csatlakozó táplálóveze­ték .nyomása a (16) szelepgolyót a (4) szelepfészekre szorítja és a nyomóközeg a (6) karmantyú belső és a >(3) toldat külső fala között, majd az (5) nyílásokon 70 át jut az (1) csapba. Ha az (1) csapot javítás vagy kicseré­lés végett leszereljük, akkor nem ikell a táplálóvezeték elzárásáról gondoskod­nunk, mert, mihelyt a csapot kissé kicsa- 75 varoljuk a (6) karmantyúból, a (3) toldat

Next

/
Thumbnails
Contents