100401. lajstromszámú szabadalom • Vetülékbársony

Megjelent 1930. évi jnlius hó 1-én. KA0YAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100401. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. JCOHO® Vetülékbársony. Gebr. Essers cég M. Gladbach (Rhld.). A bejelentés napja 1929. évi mároius hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 13-ika. A jelen találmány úgynevezett velvet-, genua-eord vagy egyéb olyaiL, vetülék -bársonyra vonatkozik, melynél vetüléküi cérnázott fonál nyer alkalmazást. 5 Ezeknél a szöveteknél a szövet szakító­szilárdságát nagy mértékben befolyá­solja az a körülmény, hogy a vetülék­fonal cérnázásánál annak egyes szálai más sodrási irányban cérnáz tatnak össze, 10 mint a megelőző fonási műveletnél és így a cérnázás folytán a sodxatszám hossz­egységeként ismét csökken. Minthogy pe­dig ez a sodratsKám az ^gyes szálnál lehe­tőleg nagy szakítószilárdságra volt beál-15 lítva, utóbbi a cérnázás folytán nagy mértékben csökken, ami főleg a vetülék­bársonynál azért esik nagy mértékben latba, mert ennél csak két vagy több, a szövést követőleg felvágott flórvetülék-20 fonál után következik egy az alapszövet szilárdságát megszabó, ebben f elvágat -laaiul maradó alapvetülékfonál. A találmány a most vázolt hátrányt azáltal küszöböli ki, hogy itt vetül ékfoJtia-25 lakul olyan eérna nyer alkalmazást, mely­nek egyes szálai ugyanazon irányú sod­ratokat mutatnak, mint maga a cérna. A eérnázáskor a sodrat meglazulása és a szakítószilárdságnak ezzel járó, fentvá-30 zolt csökkenése helyett itt a szövetben felvágatlanul maradó alapvetülék- (kötő vetülék ) cérnafonalak, az ugyanazon sod­rási irányban végzett eérnázó művelet folytán, az egyes szálaik utánsodnatait mutatják. Míg a cérnázás előtt azok 35 a gyakorlatban meglehetősen messzire alatta maradnak az úgynevezett kritikus .torziófoknak, a cérnázásnál, a szakitószi lárdság növekedése mellett, közeli ttetnek ehhez a fokhoz. Egyúttal a felvágáskor 40 rögtön egyes szálvégekként felbomló, cér­názott szálak, ezen vágott szálvégeknek dublirozott normális eredeti helyzetbe való ,visszaugrásukkal, ugyanolyan kedvező flórképződést biztosítanak, mint a dubli- 45 rozott vetülékfonalak. A taláhnány lényegén semmit sem vál­toztat a különböző színű vagy eltérő vegyi-technikai előkészítésű vagy előke­zelésű egyes szálak használata, pl. a két 50 iszál egyikének a festőanyaggal szemben való immunizálásával előkészített egyes szálaké, ami a flórvetülékben mintaeffek­tusok szempontjából tekintetbe jön. Szabadalmi igény. 55 .Vetülékbársony (velvet-, genua-cord szö­vet), melynél a vetülékhez cérnázott fonál nyer alkalmazást, azáltal jelle­mezve, hogy a vetülékfonal olyan cérna, melynek egyes szálai ugyan- 60 azon irányú sodratokat mutatnak, mint maga a cérna. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents