100394. lajstromszámú szabadalom • Összetett forgattyútengely síneken futó járművekhez

>S egjelent 1930 . évi julius hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100394. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Összetett forgattyútengely síneken futó járművekhez. Buchli Jacob mérnök Winterthur (Svájc). A bejelentés napja 1929. évi jnnins hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 23-ika. Már ismeretes belül fekvő hengeres gőz­mozdonyok forgattyútengelyeinek több darabból, pl. tengelyrészekből, forgattyú­karokból és kapcsolócsapokból való össze-5 rakása. Az ilyen, rendesen 9 részből össze­épített, kigörbített tengelyek „Webb"­rendszerű tengelyek gyanánt ismeretesek Angliában. Használatukat az indokolja, hogy egyszerű, aránylag könnyű részeik -10 bői állíthatók elő és sajtó alatt rakhatók össze, míg az egy darabban előállított forgattyútengelyek kovácsolása, sajtolása és megmunkálása sokkal nehezebb. Emel­lett, ha egy tengelyrész selejtes, az egész 15 tengely elvész. Minden kívülfekvő forgattyús for­gattyútengely szükségessé teszi, hogy a csapágyak számára, legtöbbször alul, ki­vágások létesíttessenek a keretlemezen, 20 melyeket ágyvezetékekkel ismét el kell zárni. A kivágások a keretet tetemesen gyengítik, miért is különösen lemezkere­teknél, erőteljesebb csapágyvillákat és csapágyfogókat kell alkalmazni a keret 25 csökkentett szilárdságának részbeni pótlá­sára. A keretlemezt a kivágások mellett lehetőleg magasra kell méretezni, de a szerkezeti magasság sok esetben korlátolt. A találmány szerint a keret a tengely-80 csapágyak helyein többé nincs felhasítva, hanem minden keretlemez áttöréssel van ellátva, melybe az egyszerű csapágyper­sely behelyeztetik. A keretnek a csapágykivágások útján 85 való gyengítése tehát minimumra csök­ken és kevésbbé magas keretlemezekkel is kijöhetünk, melyek ennek következté­ben könnyebbek is. Hogy a tengelyt már most a csapágy­perselyekbe behelyezhessük, több részből 40 kell állnia, pl. két tengelyesonkból, me­lyek egyik végükön forgattyúval vannak ellátva, másik végükön pedig kúposak, valamint oly fogaskerékből, melynek agya kúpos furatokkal van ellátva és mely a 45 két tengelycsonk számára kapcsolóhüvely gyanánt szolgál. A hüvelyben való elfor­gatás ellen a tengelycsonkokat behelye­zett ékek biztosítják és ezenfelül a hüve­lyen és a tengelycsonkokon átdugott ha- 50 rántékkel biztosíttatnak egymáshoz ké­pest. A behelyezett ékek a kúpos tengely­végeket a kúpos perselyekben való elfor­gatásuk ellen biztosítják, míg a haránt­ékek elsősorban tengelyirányban való 55 szétválasztást vannak hivatva megakadá­lyozni, de emellett forgás ellen is biztosí­tanak. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképpeni megoldási alakját váz- 60 latosan szemlélteti. Az (a) féltengelyek mindegyike egyik végén a (b) forgattyút hordja, másik vé­gén pedig (c) kúppal van ellátva. Ezen kúpos (c) végek a (d) fogaskerékagy meg- 65 felelő (d) furataiban foglalnak helyet, mely agyban úgy az (e) betétékek, mint az (f) harántékek által rögzíttetnek és biztosíttatnak. A tengely az egyrészű (g) perselyek segélyével a (h) lemezkeretben 70 pihen, mely utóbbi az ágyazóhelyein (i) bordával merevíttetik. Szabadalmi igény: Összetett forgattyútengely sineken futó járművekhez, azzal jellemezve, hogy 75 egy-egy forgattyút vivő két tengely-

Next

/
Thumbnails
Contents