100390. lajstromszámú szabadalom • Rögzítő készülék fűzőzsinórokhoz

zsinór felső szabad vége egyszersminden­korra zárórésszel látható el, mely a leg­felső, utolsó fűzőlyuk alatt a cipő egyik zárólebbentyűjének belső felületéhez üt-5 kőzve meggátolja a fűzőzsinór kicsúszását. Ily záröi'ész gyanánt (a fűzőzsinór alsó végének már említett, kellemetlenül ható Vastagításával kapcsolatban'* javasolták már többágú fémlamella alkalmazását, 10 melynek egyes ágai közé a gumizsinór felső végét bekényszerítették. Az eddigi zárórészek, a zsinórnak a zárórészen túl­nyúló, meghagyott végdarabjával együtt a zsinór felső végén is nyomást gyakorol-15 iák a lábra és azonkívül az eddigi záró­részeiknek, általában pedig a két végén két különböző rögzítő vagy zárórésszel ellátott fűzőzsinóroknak gyártása megle­hetősen költséges volt. Ezzel szemben a 20 találmány szerint a gumizsinór felső vé­gén a már említett előnyös, sima talpré­szes csövecskével teljesen azonos rögzítő­készüléket alkalmazunk, mely éppen úgy kitölti az utolsó fűzőlyukat és simul a 25 zárólebbentyű alsó felületéhez, mint a zsi­nór alsó végénél és így semmiféle kelle­metlen nyomást nem gyakorol, annál ke­véshbé, mert a zsinórnak a felső csövecs­kén túlnyúló szabad végét az eddigiekkel 30 szemben teljesen levághatjuk és így a gumizsinór végdarabja sem hat zavarólag. A fűzőzsinór mindkét végén azonos alak­ban alkalmazott egyszerű, egységes, köny­nyen kezelhető rögzítőkészülék a tömeg-35 gyártásszerű olcsó előállíthatóságán kívül még azt a fontos előnyt nyújtja, hogy a fűző kicserélése esetén nem kell újabb, mindkét végén teljesen felszerelt kész fűzőgarniturát külön beszereznünk, ha­•íO nem bármely zsinórhosszból magunk vág­hatjuk le a fűzéshez szükséges darabot és láthatjuk el azt egy-egy végén a talál­mány szerinti rögzítőkészülékek egy-egy példányával. 45 A mellékelt rajz a találmány szerinti rögzítő készülék célszerű foganatosítási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a készüléknek többszörösen na­gyított léptékű távlati elölnézete. A 50 2. ábra a zsinórvéget bebocsátó oldalré­sek között átmenő függélyes középsík sze­rinti hosszmetszet. A 3. ábra a fűzőzsinórnak a készülékbe való bevezetési módját torzított arányok-55 ban szemléleti. A 4. ábra a fűzőzsínórt (gumizsinórt) köz­vetlenül a fűzés előtti állapotában mutatja, melyben annak egyelőre csak alsó vége van a rögzítő készülékkel ellátva. Az 5. ábra a fűzés menetét a cipő záróleb- í bentyűinek alsó végénél, a 6. ábra pedig azok felső végénél szem­lélteti. Az 1. és 2. ábra szerint, melyek a készü­léket könnyebb megérthetőség kedvéért ( többszörösen nagyított léptékben mutat­ják, a zsinór szabad végének felvételére az (1) csövecske szolgál, mely egyik végén a (2) talplemezzel van ellátva. A zsinór szabad végének alább ismertetendő, oldal- 7 ról való bevezethetése céljából az (1) csö­vecske a (3) réssel van ellátva, melyhez a (2) talplemez (4) hasítéka csatlakozik, mely a feltüntetett módon kifelé bővül. Az (1) csövecskének belső palástja a pl. a cső- 7 vöcske anyagából kicsákozott és befelé hajlított (5) foggal vagy nyelvvel van el­látva, melynek csúcsa a talplemez, felé esik. A zsinór szabad A'égének a készülékbe 8 való bevezetési módját a 3. ábra szemlél­teti, ahol is azonban a készülék a világo­sabb szemléltetés kedvéért a (6) zsinórnál aránytalanul nagyobb léptékben van raj­zolva. A valóságban az (1) csövecske bel- & világa csak valamivel kisebb, mint a (6) zsinór szabványos vastagsága. A (6) zsi­nórt mindenekelőtt a szemléltetett módon a (4) hasítékba vezetjük be, amit az utób­binak kifelé bővülő alakja könnyen tesz 91 lehetővé. Ezután a (6) zsinórt meghúzzuk és a (c) nyíl irányában a (3) résbe, mely a zsinór szabványos vastagságánál vala­mivel keskenyebb, bekényszerítjük és ily módon a (o) résen át, összelapítva, az (1) 9; csövecske belsejébe juttatjuk, melyet az ismét kitáguló zsinór szorosan tölt ki. minthogy az (1) csövecske belvilága, mint említettük, a zsinór vastagságánál célsze­rűen valamivel kisebb. Ekként a zsinór 1( szabad vége az (1) csövecskében kellő rög­zítést kap, melyet tökéletesen biztossá tesz a zsinór anyagába fogodzó ferde (5) fog vagy nyelv (2. ábra). A zsinórnak a ké­szülékkel való egyesítése után a zsinór IC végének a (2) talprészen túlérő daraibját levágjuk. A zsinórnak a készülékkel ily módon ellátott vége közönséges zsinór esetén a zsinór alsó végét képezi, mimellett a fűzés 11 a szokásos módon történik és pl. a zsinór felső szabad végének említett összehajto­gatása, illetve begyűrése révén biztosítta­tik. Gumizsinór esetén az 5. és 6. ábrán látható módon járunk el, vagyis a 4. ábra 11

Next

/
Thumbnails
Contents