100387. lajstromszámú szabadalom • Növénytartó edény

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100387. SZÁM. — X,/g. OSZTÁLY. Növénytartó edény. Jaeger Gyula oki. kertész, m.kir. kertészeti intéző Budapest. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 8-ika. A kertészetben magvak elvetésére, par lánták áttüzdelésére, dugványok gyökerez­tefcésére általában fából készült edényeket alkalmaznák. Ezek hátránya, hogy nehe­zen tisztíthatók és azokban az okból a növények különféle betegségek és kártte­vők ellen nehezen védhetők meg. mert különösen a gombanemüek a nedvesség­től korhadó fában kedvező talajra talál­nak és onnét nemi távolíthatók el. Azon­kívül a fából készült edények az öntözés és a nedves földdel való érintkezés kő1 vetkeztében, vízzel megszívódnak, ily álla­potban nehezek és kezelésük ennek íneg­, felelő munkatöbbletet kíván. Végül a fából készült edények gyorsan korhadnak és ezért drágák. Ezeket a hátrányokat a találmány ér­telmében azáltal küszöböljük ki, hogy az ) edényeket műpalából, illetőleg betonból ké­szítjük, Az utóbbi esetben alkalmazha­tunk vasbetétes betont is., ami különösen nagyobb mer étű edények esetén célszerű. Ezek az anyagok a nevezett célra különö-5 sen alkalmasaknak bizonyultak,, mert már néhány milliméter vastagságban kellő szi­lárdságúak, úgyhogy az ily edény lénye­gesen könnyebb, mi:nt a hasonló terje­delmű, fából készült edény. Azonkívül 0 ezen edények ige)n könnyen tisztíthatók, úgyhogy azokból az állati és növényi kár­tevők, megfelelő fetrtőtlenítő szerekkel való kimosás által, könnyen eltávolíthatók- Vé­gül a vizet nem. szívják magukba, nedves-15 ség hatása alatt nem romlanak és csekély súlyuk következtében könnyen kejzelhetők. A találmány szerinti edény példakénti kiviteli alakját a rajz mutatja, mielyen az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra felülnézetben és a 40 3. ábra keresztmetszetben egy szaporító edényt tüntet fel. Az (1) edény (2) fenékrészében a szel­lőztetés és a fölös víz levezetése céljából (3) nyílások vannak kiképezve; míg a (4) 45 léceik, melyek a (2) feiiékrésszql egy da­rabból készültek, a jó felfekvés biztosítá­sára szolgálnak és az edény fenekét ko­pás ellen védek. Ismeretesek, a kertészetben növények ül- 50 telesére szolgáló, égetett cserepek. A ta­lálmány szerintii edénynek ezekkel szemben lényeges előnyei, vannak, nevezetesen első­sorban a kisebb porozitás, ami az edények tisztántartását nagy mértékben megköny- 55 nyíti szemben az égetett cserepekkel, ame­lyeiknek nagyfokú porozítása különösen a kártékony gombák részére kedvező talajul szolgál és csak igen nehezen tartható tisz.­tán. A találmány szerinti edény nagyobb 60 tömöttsége nem hátrányos, mert a szellő­zés mesterséges furatokkal biztosítható, Szdbadalmi igények: 1. Növénytartó edény, melyre jellemző, hogy műpalából vagy betonból készült. 65 2. Az 1. igénypontban védett edény vál­tozata, jellemezve célszerűen az edény fenekében kiképezett szellőző és a fölös vizet levezető nyílások által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budape3t.

Next

/
Thumbnails
Contents