100369. lajstromszámú szabadalom • Derékaljszerelvény, ágyban ülő betegek részére

Megjelent. 1930. évi juliws hó 1-én . -MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100369. SZÁM. — XVI/ f. OSZTÁLY. Derékalj szerelvény ágyban ülő betegek részére. Dórái Károly asztalosmester Budapest. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 23-ika. Ágyban fekvő betegeknek gyakran kell ülő helyzetben maradniok. Az elgyengült beteg alteste azonban a derékalj homoru­latába csúszik és a beteg mindinkább 5 fekvő helyzetbe kerül. A találmány oly szerelvény, mellyel az ágyban ülő beteg­nek fekvő helyzetbe való csúszása meg' gátolható. A találmány szerint a derékaljat nye-10 regszerűen képezzük ki. A nyereg fejfelöli lejtőjére ültetett beteg alteste nem csúsz­hat lefelé. A nyereg éle a beteg térdcsuk­lóit, a lábfelőli lejtő pedig lábszárait tá­masztja alá. 15 A csatolt rajzon a találmány szerinti szerelvénynek két kiviteli alakja van fel­tüntetve. Az 1. ábra egy ágy távlati képe, mely ágyon nyeregalakúra beállítható, csuklós keretbe 20 foglalt sodronyhálóból készült pótderékalj van elhelyezve. A 2. ábra a pótderékalj csuklós keretének oldalnézete. A 3. ábra egy ágy távlati képe, mely ágy-25 nak sodronyháló a fekvőlapja, mely a ta­lálmány szerinti szerelvénnyel nyeregala­kúra van kifeszítve. A 4. ábra a feszítő szerelvény távlati képe, Az 1. ábra szerinti pótderékalj kereté-30 nek oldalsó lécei egymással csuklósan ösz­szekötött két-két (a, b) darabból állanak (2. ábra). Az (a) léc külső végével (c) léc van csuklósan összekötve, melynek másik vége a (b) lécből kiálló (d) peckekbe 35 akasztható. A (c) lécet más-más pecekbe akasztva a nyeregmagasságot változtat­hatjuk. Az (a, b) lécek közös csuklóját (r) harántrúd köti össze (1. ábra), mely a de­rékalj sodronyhálóját a nyeregélen alá­támasztja. A (b) lécek külső végén egy- 40" egy (k) kampó van, mely kampók az ágy fejfelőli harántlécébe akasztandók. A 3. ábrán az ágy fekvőlapja sodrony­háló, melyet az ágyban ülő beteg térd­csuklói alatt egy kengyel (f) harántrúdja 45 támaszt alá. E kengyel (g) szárai egy-egy (h) lemezzel vannak csuklósan összekötve (4. ábra). E lemezek és egy-egy további (j) lemez közrefogják az ágyállvány hosz­szanti (m) léceit (3. ábra) és (n) csavarok- 50 kai erősíthetők az utóbbiakhoz. Ha a ken­gyelt a 3. ábrán feltüntetett helyzetbefor­gatjuk, a sodronyháló nyeregszerűen ki­feszül. A kengyelnek a 4. ábrán feltüntetett ki- 55 viteli alakjánál a (g) szárakon több (o) lyuk van, úgyhogy a kengyel forgásten­gelyét más-más lyukba dugva, a sodrony­háló nyeregmagasságát változtathatjuk. A 4. ábrán feltüntetett kengyel különböző <30 szélességű ágyakhoz is használható. E cél­ból a kengyel (g) száraihoz merőlegesen, egy-egy (g') rúd csatlakozik, mely rudak az (f) cső végeibe vannak dugva. Szabadalmi igények: 65 1. Derékaljszerelvény ágyban ülő betegek részére, amit az jellemez, hogy nyereg­alakra beállítható, csuklós keretbe fog­lalt sodronyhálóból áll. 2. Az 1. igényben védett szerelvény kivi- 70 teli alakja, oly ágyaknál, melyeknek sodronyháló a fekvőlapja, azzal jelle­mezve, hogy az ágyban ülő beteg térd­csuklói alatt harántléc van emelhetően és süllyeszthetően elrendezve. 75 3. A 2. igényben védett szerelvény kivi-

Next

/
Thumbnails
Contents