100311. lajstromszámú szabadalom • Bolygókerékhajtás, különösen repülőgépmótorokhoz

Megjelent 1930. évi junius li ó 16 -á n . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 100311. SZÁM. — Y/h. OSZTÁLY. Bolygókerékhajtás, különösen repülőgépmótorokhoz. Siemens & Halske A.-G. Berlin. A bejelentés napja 1929. évi március hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi május hó 21-ike. Repülőgépmótoroknál a forgató nyo­matékot a í'orgattyútengelyről a coaxia­lisan fekvő propellertengelyre rendsze­rint bolygókerékhajtóművek viszik át, 5 mimellett a két törzskerék közül az egyik a tokkal, a másik a forgattyúten­gellyel van összekötve, míg a bolygó­kerekek, rendesen három kerék, a propel­lertengellyel vannak összekötve Ily el-10 rendezés által elérjük, hogy a propeller fordulatszáma a rendesen igen gyorsjá­ratú hajtómotor fordulatszámánál lénye­gesen kisebb. A hajtómű megbízható mű­ködésének előfeltétele, hogy valamennyi 15 bolygókerék egyenletesen feküdjék fel a törzskerekeken, mert máskülönben az egyik vagy a másik kerék túlterheléssel jár, idő előtt elkopik vagy eltörik. Ecélból a törzskerekeket a tokkal, ille-20 tőleg a forgattyútengellyel úgy kötötték össze, hogy azok e részekkel szemben bi­zonyos határok között relatív elmozdul­hattak és> ezáltal a bolygókerekek tetsző­leges üzemviszonyok mellett is egyenle-25 itesen felfekhettek. A propellertengelyt ily hajtóműveknél, mint u. n. kereszt­csapos tengelyt szokás kiképezni, amely­nél a csapok a propellertengellyel egy darabból készültek; a csapokon vannak 30 elrendezve a bolygókerekek, melyek a nyomatékot a propellertengelyre vi­szik át. Kitűnt, hogy a bolygókerekeket hordó csapnak a propellertengellyel való e me-35 rev összekötése a bolygókerekeknek a tjörzskerekekkel szemben valói beállását megnehezíti és hogy a propellerteiigely meg nem akadályozható lengései ilymó­don a fogaskerékhajtásra vitetnek át. E 40 megoldás másik hátránya az a nehézség. mely a propeller tengelynek és a csapok­nak egy darabból való előállításában áll. A találmány értelmében a bolyókere­keket hordó csapok egy gyűrűvé vannak egyesítve, mely gyűrű a propellerten- 45 gellyel csuklósan van összekötve. A rajz a találmány szerinti berende­zésnek repülőgépmotorok részére készült két példakénti kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra szerinti kivitelnél (1) a mótor 50 íorgattyútengelye és (2) a propellerten­gely. A forgattyútengely (3)-nál, a pro­peller tengely (4)-nél van ágyazva. A for­gattyútengely t a (6) kúpkerékkel az (5) fogaskerékhajtás köti össze, míg a (6) 55 kúpkerék számszerint három (7) bolygó­kereket hajt. A bolygókerekekkel együtt­dolgozó (8) kúpkerék a (9) fogaskapcsoló útján a (10) tokon úgy van megerősítve, hogy el nem fordulhat. A (7) kúpkeire- 60 kek a (.12) gyűrűalakú test (11) csapjain vannak ágyazva. A (12) gyűrű a (2) pro­pellertengellyel (13) fogaskapcsoló útján áll összeköttetésben és (14)-nél a propel­lertengelyen kiképezett gömbalakú felü- 65 letre támaszkodik. A (13) fogaskapcsolót a propellerten­gelyen és a gyűrűn való közvetlen ki­képzés helyett, mint önmagában álló külön darabot is elkészíthetjük és tetsző- 70 leges kötőelemekkel utólag köthetjük össze a hozzátartozó részekkel. Ily kivi­telnek az az előnye, hogy a fogaskap­csoló elkészítéséhez tetszőleges edzett, anyagot használhatunk. Ezenkívül az 75 egyes részek elkészítése is egyszerűbbé válik. A (13)-as fogaskapcsoló helyett rúgó­kapcsolót is alkalmazhatunk, ez esetben a rúgókötesí e^yik vége az egyik kap- 80

Next

/
Thumbnails
Contents