100301. lajstromszámú szabadalom • Berendezés élő sejteknek fénysugarakkal való kezelésére

Megjelent 1930. évi junius lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS ÍOOÜOI. SZÁM. — Yll/'e. OSZTÁLY. yfQO g Berendezés élő sejteknek fénysugarakkal való kezelésére. Siemens & Halske A.-G. Hanptniederlassung' in Berlin, Zweigniederlassimg in Wien. A bejelentés napja 1928. évi au^usztys hó 30 ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi szeptember hó 6-ika. Beteg élő szöveteknek mesterséges fény­forrásból való besugárzásához eddigelé főképpen olyan fényforrásokat alkalmaz­tak, melyek az ibolyántúli körzetnek 5 290—321) m u. terjedelmén belül fekiisznek és nagy intenzitással bírnak, miután az volt a feltevés, hogy e sugarak körzete bír a legélénkebb biológiai hatással. Két­ségtelen, hogy e sugárzás a hámréteg 10 erős vörösödését okozza, amely színválto­zást általában a gyógyító hatás következ­ményének tekintenek. Létesítettek oly mesterséges fényforrásokat is, amelyek lehetőleg a napéval egyenlő összetételű 15 sugarakat bocsátanak ki. Az ily sugarak különleges gyógyító hatása ismeretes. Az e téren eszközölt beható kísérletek azt mutatták, hogy egy bizonyos szűk korlátok közé tartozó hullámhosszúsággal 20 bíró fény meglepő biológiai hatást vált ki. Kitűnt, hogy az osztódás közben az ily osz­tódó élő sejtcsoportok maguk is oly sugár­zást létesítenek, amely a sejtosztódást elő­segíti. Kísérletek folytán sikerült megálla-25 pítani, hogy e fénysugarak hullámhossza kb. 340 ni u~ Ugyanezt a hatást váltják ki mesterségesen előállított, ugyanilyen hul­lámhosszúságú monoehromatikus fénysu­garak is, valamint gyengébb mértékben ál-30 talában a 330—360 in JJ. közötti hullámhosz­szúsággal bíró fénysugarak. Ezeket a su­garakat, a sejtosztódást elősegítő hatásuk miatt, agranomikus célokra, tehát növé­nyek fejlődésének elősegítésére, valamint, "oncsoló hatásuk miatt, rosszindulatú tu­uorok gyógyítására is felhasználják. Feltűnő azonban, hogy a napfény, elyben 340 m p. hullámhosszúságú su­garak ugyancsak előfordulnak és pedig sokkal nagyobb intenzitással, mint az 40 osztódásban lévő élőlények által kibocsá­tott sugarak és természetesen nagyobb intenzitással a szokásos, mesterséges úton előállított fényforrások sugárzásának in­tenzitásánál, ezzel a kísérletileg meg- 45 figyelt hatással nem bír. Ugyancsak kí­sérletek útján sikerült e jelenség okát megállapítani. E kísérletek szerint a sejtek osztódását elősegítő hatás teljesen megszűnik, hogy ha a fent említett suga- 50 rákhoz 320—290 m [x hullámhosszúságú su­garakat keverünk, még akkor is, hogyha a hozzáadagolt sugárzás intenzitása a 340 m [x hullámhosszúságú sugarak inten­zitásának csak egy kis törtrésze. 55 A fénysugarak biológiai hatásai között 'ez a felismerés teljesen új. Eddigelé egyet­len olyan esetet sem ismertünk, amidőn valamely sugárkörzet biológiai hatása valamely más sugárkörzet egyidejű beha- 60 tása következtében gátoltatott vagy meg­szűnt volna. E felismerés kihasználása­kor felmerül a feladat, hogy a spektrum hatékony körzetét megfelelő tisztasággal, tehát a szomszédos körzetektől elszige- 65 telve állítsuk elő ós használjuk fel a szó­ban lévő biológiai célokra. A találmány szerinti berendezés e fel­adat megoldását képezi. A berendezést élő sejteknek, illetőleg sejtcsoportoknak fény- 70 sugarakkal való kezelésére egész általá­/ nosságban felhasználhatjuk, tehát pl. — • mint már említettük — fénnyel való gyógykezelésre,- valamint növények fejlő­désének elősegítésére. A berendezés lénye- 75 ges része különleges jelleggel bíró fény-

Next

/
Thumbnails
Contents