100259. lajstromszámú szabadalom • Szájmosóbetét mosdók számára

Megjelent 193Q. évi június hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100259. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Szájmosóbetét mosdók számára. Löwy Ferenc mérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 25-ike. Ismeretes, hogy eddig a mosdókat mos­dáson kívül szájmosásra is használták, mivel külön ez utóbbi céJra szolgáló be­rendezés csak igen kivételes esetekben, 5 luxuslakásokban, villákban stb. állott rendelkezésre. A mosdónak szájmosás cél­jára való h fclSZll ál El tel még az esetben is sérti a jóízlést és a higiénia követelmé­nyeit, ha a mosdót csak egyetlen egy sze-10 mély használja, de sokkal inkább fennáll ez az eset akkor, ha a mosdót a család több tagja használja, vagy a házban ven­dég tartózkodik. Jelen találmány szerint ezen hátrányt 15 rendkívül egyszerű módon, bármely mos­dóhoz alkalmazható szájmosóbetét alkal­mazásával küszöböljük ki, melynek révén a szájmosásnál a szájból kibocsátott víz és nyál közvetlenül a csatornába folyik le, 2o anélkül, hogy a mosdó mosdásra használt felületével érintkezésbe juthatna. A talál­mány szerinti szájmosóbetét előnye az, hogy rendkívül olcsón állítható elő, min­den gyakorlat nélkül azonnal kezelhető és 25 igen könnyen tartható tisztán. A csatolt rajzon a találmány szerinti szájmosóbetét példaképem kiviteli alakja a mosdón való alkalmazásában van feltün­tetve. A mosdó keresztmetszetben, a száj-30 mosóbetét pedig oldalnézetben látható. Az (a) szájmosóbetét célszerűen kívül­belül zománcozott vaslemezből lényegében tölcséralakban van sajtolva és (b) nyúl­vánnyal van ellátva, mely a mosdó le­folyócsatornájába illik. A (b) nyúlvány 35 úgy van kiképezve, hogy a mosdó lefo­lyató nyílását lehetőleg szorosan kitöltse, hogy ezáltal az (a) betétet a mosdóban kellő helyzetben megtartsa. Szájmosásnál az öblítő vizet a szájból az (a) szájmosó- 40 betétbe bocsátjuk, úgyhogy az a (b) nyúl­ványon át közvetlenül a csatornába fo­lyik. A szájmosóbetétet jobb megtámasz­tása céljából célszerűen a (c) peremmel látjuk el, mely azonban el is hagyható. A 45 szájmosóbetét ezenkívül (d) füllel van el­látva, melynél fogva a mosdó mellett a falra akasztható. A (d) fül helyett alkal­mazhatunk a szájmosóbetét falában ki­képzett furatot is. 50 Szájmosásnál a szájmosóbetétet egysze­rűen leemeljük a falról és a (b) nyúl­ványt a mosdó lefolyójába illesztjük, ami­kor is a szájmosóbetét használatra kész. A szájmosás elvégzése után a szájmosó- 55 betétet esetleg azonnal kiöblítjük és visz­szaakasztjuk helyére a falra, amikor is a mosdó ismét rendes céljára használható. Megjegyzendő, hogy a száj mosóbetét a feltüntetettől eltérő más tetszésszerinti 60 alakot is ölthet és kiképezhető!, üvegből, porcellánból, vagy bármi más anyagból. Szabadalmi igények: 1. Szájmosóbetét mosdók számára, jelle­mezve lényegében tölcséralakú edény 65 által, melynek lefolyató nyúlványa a

Next

/
Thumbnails
Contents