100235. lajstromszámú szabadalom • Pótfűtőtest kályhák és takaréktűzhelyekhez

Megjelent 1930. évi jnnius hó 130-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100235. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Pótfűtőtest kályhák és takaréktűzhelyekhez. Demeczky László szerelő Rákosligret. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 2-ika. A találmány olyan pótfűtőtestre vonat­kozik, amely kályháik vagy takaréktűzihe!­lyék füstkibocsájtó esőtoldata ós a füst­cső-vezeték közé, illetve a füsteső-vezeték-5 be iktajtható. A találmány lényege, hogy a pótfűtőtest lm r /jatszabály oz ó szerkezete előnyösen ólyimódon rendezhető el, hogy a füstgázok útját a pótfűt őt estben meghosz-Kzabbítja. A találmány révén egyrésztt a 10 huzat szabályozása útján a tüzelőanyag tökéletesebb elégését ós másrészt a meileg gazdiaságosabb kihasználását érjük el. A találmány szerint kiképezett pótfűtő tesít egy kiviteli alakba a mellékelt rajzon 15 példa gyanánt vázlatosan van feltüntetve. Aa 1. ábra a pótfűtőtest elölnézete. A 2. ábra a pótfűtőtest függélyes közép hosszmetszete. A 20 3. ábra oldalnézet a fűtőtest pailástfelü létének részleges eltávolítása mellett. A 4. ábra metszet a 2. ábra (A—A) vonala szerint. A pótfűtőitest előnyösen vasbádogból ké-25 szült (1) dobból áll, amelynek részei a (2, 2) köraJliakú homloklemezek és a (3) hengerpalást. A (3) hengerpalástban (4, 4) nyílások vajnmak, amélyekhez az (5, 5) cső toldatok csiatlakoznak és ezek révén a dob 30 alakú (1) fűtőtest kályha vagy takarék -tűzhely füstelvezető csővezetékébe iktat­ható. Az (1) fűtőtesltben egy vagy több (6) metegátszármazitató cső van. A találmány értelmében az (1) fűtőtest 35 ben huzatszabályozó szerkezet van, amely a feltüntetettt kiviteli alaknál a (6) me­legátszármáztató cső fölött fekvő síkban elrendezett (7) tolattyúból áll, amely az égési termékek kiáramlási irányához ha­ránt van elrendezve és a (8) rúd révén 40 működtethető. A (8) rúd szabad vége a (3) palástfelület (9) nyíláséin át kiáll és a (10) gombbal van ellátva. A (7) tolattyú a vezetésére az (1) fűtőtest (2, 2) homlok­lemezeihez (19) vezető sínek vannak erő- 45 sítve. A (7) tolattyúlemez alatt (11) terelő fekszik, úgyhogy ennek síkjában a (3) pa­lástfelület és a (11) terelő lemez haránt­éle között szabad (12) nyílás marad, amely a (7) tolattyú révén szabá 1 yózható. 50 Azon célból, hogy a tolattyú teljes zárt helyeztében is olyan szabad keresztmet­szett álljon rendelkezésre, amelyen az égési termékek a szükséges mértékben eltávoz­hatnak, a (7) tolattyú vége keskenyebb, 55 mint a (12) szabad nyílás, úgyhogy a (7) tolattyú hosszoldalai és a (2, 2) homlokfa­lak között szabad (20, 20) rések maradnak. Ugyanezen célból kívánt esetben a (11) terelő lemezben (14) nyílás alkalmazható. 60 A (14) nyílást a (7) tolattyú nyitott állá­sában előnyösen födi, hogy az égési ter­mékek közvetlen egyenes útja elzárva legyen. A (7) tolattyú-lemez belső (13) vége le 65 van hajlítva és ez a lehajlított perem a (7) tolattyúlemez teljes nyitott helyzeté­ben a (11) terelőlemez élének támíaszkodik. Ilymódon a (7) tölattyúlemez hirtelen ki­húzáisiáinál, annak a (3) palástfelüleltbe 70 való ütközése és esetleges megsérülése el van kerülve. A hátsó homloklemeaben a (14) tisztító­nyílás van kiképezve, amely a huzatsza­bályozó szerikezet környezetében fetazik, 75 miáltal a hu zatszabál yozó szerkezet kívül­ről hozzáférhető. A (15) tiszitítóinyílájs a (16) fedéllel zárható el, amelyet a (17) ru­galmas, meghajlított rúd rögzít helyzeté-

Next

/
Thumbnails
Contents