100217. lajstromszámú szabadalom • Folytonos sebességváltó-hajtómű

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 100317. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Folytonos sebességváltó-hajtómű. Borsos Szabó András gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 22-ike. A találmány igen egyszerű szerkezetű, reversibilis, folytonos sebességváltó-hajtó­műre vonatkozik. A találmány lényegét a hajtó és hajtott rendszer közé iktatott, 5 oly bolygó fogaskerék alkotja, mely köz­ponti kerék körüli bolygása közben, a bolygás következtében és mértékében tö­meget lenget, melynek lengetésekor ébredő tömegtehetetlenségi erők nyomatéka, a 10 bolygó kerék tengelyén a teher nyomaté­kával dynamikai egyensúlyt >tart. A találmány célszerű megoldásánál a bolygó kerék az egyik (pl. a hajtó) ten­gelyre excentrikusan felékelt csapágyban 15 forog, míg a másik (pl. hajtott) tengelyre a bolygó kerékkel kapcsolódó központi ke­rék van felékelve. A bolygó kerék által lengetett inga lengési középpontja cél­szerűen a hajtó ós hajtott tengely axisá-20 ban fekszik ós az ingát a bolygó kerék tengelyén excentrikusan elhelyezett és az inga sugárirányú hasítékába nyúló csap viszi magával. A nyomatéknak a bolygó kerék forgása-25 kor a tengelyén excentrikusan ülő csapon ébredő tömegtehetetlenségi erők sinus sze­rinti változó nyomatékától eredő hullám­zását kiküszöbölendő, célszerűen több, pl. két vagy három, fázisban eltolt külön 30 ingát alkalmazunk, melyeknek mindegyi­két külön excenter lengeti. A találmány szerinti hajtómű további célszerű megoldási alakjánál az inga sú­lyát sugárirányban elcsúszhatóan képez-35 zük ki és a súlytól bizonyos távolságban elhelyezett, a bolygó kerék csapágyához erősített surlódófelületet rendezünk el, úgyhogy a súly, a bolygó rendszer nö­vekvő szögsebességével négyzetes arány­ban változó centrifugális erő bizonyos ér­tékénél, rúgóhatáis ellenében, a súrlódó fe­lületet éri, amikor is az inga nem lenghet és a hajtómű kiküszöbölésével, a hajtó­rendszer mintegy összeékelődik a hajtott rendszerrel és azt közvetlenül hajtja meg. 45 A mellékelt rajz a találmány tárgyának több, példaképpeni megoldási alakját szem­lélteti. Az 1—2. ábrák helytálló lengő tömegekkel ellátott megoldási alakot szemléltetnek. 50 vázlatos elől- és oldalnézetben. A 3. ábra egymással 120°-ot bezáró három­ingás sebességváltó-hajtóművet tüntet fel. A 4—5. ábrák a sugárirányban mozgó tö- 55 megű ingás hajtómű vázlatos elől- és oldalnézete. Az (1) tengelyre (2) fogaskerék van fel­ékelve, mellyel a (3) bolygó fogaskerék kapcsolódik. Ez utóbbi a (4) tengelyre <50 ékelt (5) karon elhelyezett ós így a (4) tengelyhez képest excentrikus (6) csap­ágyban lazán fut. A (3) bolygó kereken excentrikusan elrendezett (7) csap az (1) tengely körül lengő (8) kar (9) hosszhasí- 65 tékában van vezetve. A (8) karon (10) súly van rögzítve. Mint az 1—2. ábrákból kitűnik, a (8, 10) ingán kívül, hozzá ké­pest 180° alatt felékelt symmetrikus (8, 10') inga is elrendezhető. 70 A 3. ábra egymással 120°-ot bezáró há­rom (11) ingát szemléltet. Egynél több inga elrendezésénlek célja a bolygó kerék forgásakor ébredő tömegtehetetlenségi erők változó nyomatékától eredő hullám- 75 zás kiküszöbölése. A 4—5. ábra szerinti megoldás az 1—3. ábrák szerinti kivitelektől abban külön-

Next

/
Thumbnails
Contents