100211. lajstromszámú szabadalom • Készülék az () dy (1/r - 1/g) értéknek mechanikai úton való meghatározására, különösen a nehézségi erő gradiensének és a görbületi nagyságoknak kiszámítására

Megjelent 1930. évi juiiius lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100211. SZÁM. Vll/a. OSZTÁLY. Készülék az $ dy ^ — értéknek mechanikai úton való meghatározására, különösen a nehézségi erő gradiensének és a görbületi nagyságoknak kiszámítására. Askania-Werke A.-G. vormals Centralwerkstatt Dessau és Carl Bamberg-Friedenau cég- Berliii-Friedenau. A bejelentés napja 1929. évi február hó 13-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi február hó 18-ika. A torziós inga tudvalevőleg a nehézségi erő gradiensének és az ú. n. görbületi nagyságoknak mérésére való, melyek a föld felülete alatt fekvő tömegeknek, vala-5 mint a láthatatlan tömegegyenlőtlenségek befolyásától erednek. A terep hatását ki kell számítani és a mérés eredményéből levonni, hogy a földben fekvő tömegekre következtethessünk. A mérések ezen kor-10 rekeióját topográfiái korrekciónak nevez­zük. Ennek kiszámítása csak akkor lehet­séges, ha sikerül a terep alakját a való­ságot elegendő mértékben megközelítő, egyszerű mathematikai alakban kifejezni, 15 de ekkor is igen hosszadalmas számítá­sokkal jár. A jelen találmány oly integráló készü­lékre vonatkozik, mely bármely tetszőle­ges alakú terep hatását egyszerű módon 20 számítja ki és így a hosszadalmas számí­tási műveleteket fölöslegessé teszi. A ké­szülék azonkívül tetszőleges alakú, véges, pl. a föld felülete alatt elásott test gra­diensének meghatározására is felhasznál-25 ható. x2 y2 U x z = Gs J J xd xy í. A rajz a találmány tárgyának példa- 39 képpeni megoldási alakját szemlélteti. Az 1. és 2. ábra a készülék vázlata. A 0. ábra a készüléken át vett hosszmet­szet. A 1. ábra az összberendezés alaprajza. 35 Tételezzük fel, hogy a megfigyelési pont, tehát a torziós mérleg felállítási pontja oly derékszögű koordinata-rend­szer O-pontja, melynek Z-tengelye merő­leges és lefelé halad; az X-tengely rende- 40 sen észak, az (Y)-tengely pedig kelet felé mutat. Ha (U) a nehézségi erő potenciálja az (0) pontban, akkor a gradiens a posi­tiv (X) irányban 8z U őx őz U x 45 ós a positiv (Y) irányban őz ü = z Ha (G) a gravitációs állandó, (s) a tö­megeik sűrűsége, (x, y, z) egy tetszőleges tereppont koordinátái, (z = a magassági 50 külümbsóg) akkor + y3 + z2 )f (x2 + y2 )! Ha a (z) terepmagasságot keskeny csí­kon, pl. két szomszédos magassági réteg­vonal között állandónak vesszük fe'l és ha — Sf = xf akkor + r rf = x-f -f- y2 za s? = xf + ya 55

Next

/
Thumbnails
Contents