100191. lajstromszámú szabadalom • Segédberendezés elektromos mérőműszerek sorozatos hitelesítésére

Megjelent 19ÍÍO. évi június hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100191. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Segédberedezés elektromos mérőműszerek sorozatos hitelesítésére. Laudis & Gyr S. A. Zugr (Svájc). A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 26-ika. Svájci elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 28-ika. A találmányt elektromos mérőműsze­rek hitelesítésére szolgáló segédberendezés képezi, melynél egyetlen helyről működ­tethető eszközök a hitelesítendő mérőmű-5 szerek mechanikai úton való egyidejű megállítását, illetve újbóli elindítását te­szik lehetővé. A mellékelt rajz a találmány egyik fo­ganatosítási alakját tünteti fel. melynél 10 különösen a hitelesítő állomásból, csak a találmány megértéséhez feltétlenül szük­ségesnek látszó részeket ábrázoltuk. Az 1. ábra nézet, a 2. ábra nagyobb léptékű nézet, melynél 15 a fedőlapot eltávolítottuk, a 3. ábra a 2. ábrához tartozó felülnézet, metszett részekkel. A 4. és 5. ábra részleteket szemléltetnek. A hitelesítő állomás felfüggesztő állvá-20 nyán elrendezett (1) síneken a hitelesí­tendő (1) elektromosságszámlálók vannak felfüggesztve. Az elektromosságszámlálók (3) hajtótárcsái a szokásos, színes (4) jel­zésen kívül egy-egy kicsiny (5) bemet-25 széesel vannak ellátva. Mindegyik (5) be­metszéssel egy-egy rugalmas (6) drót­kengyel működik együtt, mely a (7, 8) tartó U-alakú (7) részében foroghat és a lemezrúgóból képezett (9) szárral van el-30 látva. A (7, 8) tartók (8) részei az (1) sínekhez vannak erősítve. A rugalmas (6) drótken­gyel (9) szárai a (12) csavarok útján a • (13) vonó- és húzórúdon rögzített (11) lo-85 vasok két (10) ujja közé nyúlnak. A hitelesítő állomás hitelesítő tábláján (műszer- és kapcsolótábláján), mely hite­lesítő állomást a rajzon nem tüntettük fel, minthogy ez nem tartozik a talál­mány keretébe, vagy valamely más alkal- 40 mas helyen két (14, 15) lemez között össze­épített kapcsolószerkezet van elrendezve. E kapcsolószerkezetben a (17) pont körül forgatható és a kapcsólókés gyanánt sze­replő (18) karral ellátott (16) kézi emeltyű 45 tartozik. A (18) kar a (2) számlálók hite­lesítésére szolgáló áramkörbe egymással szemben szigetelten beiktatott (19) kon­taktusrészekkel működik együtt. (17)-nél még a (20) emelő van csuklósan megerő- 50 sítve, mely a (18) kar (21) ütközőjével mű­ködik együtt és a (20) emeltyűt a (21) üt­közővel összekötő (22) húzórúgó hatása alatt áll. A (20) emelő a (23) csatlórúd út­ján a (24) lengő emelővel van összekötve, 55 melynek lengő mozgását a (25) ütközők határolják. A (24) lengő emelővel a (26) pecek és (27) rés közvetítésével a (14) le­mezen eltolható (28) rúd van összekötve, melyet viszont a (13) vonó- és tölórúddal 60 a (29) kapcsolószerkezet köt össze. A (31) nyomógomb útján működtethető (30) kapcsoló oly állandó áramkörben fek­szik, mely az előbb említett, a különböző hitelefsítési folyamatok szerint változtat- 65 ható áramkörtői] független. A leírt segédberendezés a következőké­jjen működik. A mindenkori pillanatnyi hitelesítési folyamat számára a hitelesítő tábla mű- 70 szerei útján megfelelően beszabályozott áramkört a (16) kézi emeltyű balramozga­tása által a (18) kés és a (19) kontaktus­részek útján zárjuk. Ekkor a (13) és (28) rudak jobbra mozdulnak el, úgyhogy a 75 rugalmas (6) drótkengyelek a 3. ábrán szaggatott vonalakkal jelölt helyzetbe jut­nak és a számlálók (3) hajtótárcsáit be-

Next

/
Thumbnails
Contents