100187. lajstromszámú szabadalom • Kezelőfogó nagyfeszültségű csőbiztosítókhoz

Megjelent 193Q. évi juni us hó lti-án. MAGYAR KIRÁLYI jHBft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100187. SZÁM. — VII/G. OSZTÁLY. Kezelőfogó nagyfeszültségű csőbiztosítókhoz. Dr. Liska József műegyetemi magántanár Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 17-ike. A találmány nag\7 feszültségű csöbiz'osí­tóknak feszültség alatti cserélésére alkal­mas, a csövet közrefogó, csuklósan nyíló és záródó pofákkal ellátott fogóra vonat-5 kőzik. Az ilyen fogók egyik használatos kivileli alakjánál a pofák nyitása és zárása, olló­szárak módjára, a másik kiviteli alaknál pedig a pofák nyitása és zárása a fogó cső-10 alakú nyelében vezetett szigetelt rúdnak elforgatásával történik, mely rúd forgó mozgását csavarorsó alakítja át haladó mozgássá. A szigetelési nehézségek folytán azonban 15 egyik kiviteli alak sem használható a sza­badban, esős időben. A fogószárnak a po­fáktól való elszigetelése ugyanis az olló­szerűen működő fogóknál nehezen kezel­hető, terjedelmes szerkezelekre vezet, a 20 forgatással működtetett fogó pedig egyálta­lában nem szigetelhető el jól, mert a műs ködtető rúd végig üres és felül nyitott! fogócsövet igényel. Ez utóbbi megoldásnak további hátránya, hogy a fogócsövön végig-25 menő rúdnak szigetelési állapota csak a fogó szétszerelése után ellenőrizhelő. . A találmány mindezeket a hátrányokat a fogónak oly kiképzésével küszöböli ki, mely esős időben is lehetővé teszi a sza-30 badban elhelyezett, nagyfeszültségű csőbiz­losítónak kényelmes és veszélytelen cseré­lését és az egész készülék szigetellségi álla­potának egyszerű ellenőrzését. A találmány szerinti kezelőfogó újdon-35 sága abban van, hogy a fogócső és a fogó­pofák közé egy a fogócső forgó mozgását a fogópofák lengő mozgásává átalakító szerv, célszerűen csavarorsó van közbe­iktatva és hogy a fogócső és a szorító--40 pofák között a csövet légköri lecsapódások ellen védő ernyő vagy szabadvezetéki szi­getelő van elhelyezve. A találmány célszerű megoldási alakjá­nál a fogócsőhöz csavaranya gyanánt ki­képezett hüvely van erősítve, melynek me- 45 neteiben a fogópofák közös lengőcsapját hordó orsó van vezetve, ahol is a fogófi pofákat egv a fogócsővel kapcsolt vagy vele egy darabot alkotó szorítógyűrű veszi körül. A fogópofák között elrendezett rúgó 50 ezen pofákat egymástól távoltartani igyek­szik és így a szorítógyűrűhöz nyomja őket. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni megoldási alakját szemlél­teti. Az 55 1. ábra a kezelőfogó egyik megoldási alakjának függélyes metszete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra egy változat elölnézete. Az (1) fogócsövön (1. ábra), mely tö- 60 mör rúd is lehet, tetszőleges módon, pl. szegecsek segélyével, (2) hüvely van meg­erősítve, amelynek felső része (3) csavar­anya gyanánt van kiképezve. A (3) csa­varanyában (5) csavarorsó vezetődik, mely- 65 nek toldatában a (6) csőbiztosítót körül­fogó (7) pofáknak közös (10) lengési csapja van ágyazva. A (7) pofákat a közöttük el­rendezett (8) szorítórúgó egymástól távol­tartani igyekszik, miközben a pofák az 70 őket közrefogó (4) gyűrű belső felületé­hez szorulnak, mely gyűrű a (2) hüvely kerületéhez tetszőleges módon, pl. (9) csa­varokkal, erősített (12) karmantyú felső részét alkotja. 75 A 3. ábra szerinti megoldás csak abban különbözik az 1. és 2. ábra szerinti meg­oldástól, hogy a (3) csavaranya a (12) karmantyúba behelyezett külön alkatrész gyanánt van kiképezve és hogy a (12) 80

Next

/
Thumbnails
Contents