100165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színellentétek fokozására, vagy előidézésére

Megjeleait 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100165. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. Eljárás színellentétek fokozására vagy előidézésére. Deutsche Gasgrlühlieht Auer G. ni. b. H. cég mint dr. Franz Weidert berlin-zehlendorfi professor .jogutód]a. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi december hó 15-ike. Ismeretes tárgyak jobb megkülönbözte­tésére színszűrőt használni, melynek az a tulajdonsága, hogy minden olyan hul­lámhosszúságú fénysugarat távoltart, rne-5 lyeket a megkülönböztetendő színfelülelek mindegyike visszaver vagy átbocsát. Ennek a követelménynek eddig csak úgy tudtak gyakorlatilag kielégítő módon meg­felelni, hogy alkalmas szerves festékanya-0 gok kellő keverékét könnyen színezhető gelatin vagy celluloid réteggel vegyítették. Ezen eljárás hátránya a szerves festék­anyagok állandóságának hiánya és az al­kalmazott színhordó rétegek érzékenysége. 5 Alkalmas üvegszínező anyagok nem voltak ismeretesek, mivel a szokásos üvegszínező oxidok a szerves festékanyagokkal ellen­tétben széles és elmosódott abszorpciószal­lagokat adtak. 0 Beható kísérletek és vizsgálatok már most azt mutatták, hogy a neodimoxid­dal színezett üvegek a feladatot csaknem ideális módon oldják meg. így pl. az ilyen üvegekkel ellátott szemüvegek lehetővé te-5 szik azt, hogy tárgyakat, melyeket a nor­mális szem kevéssé megkülönbözte'hető semleges színérzésük miatt csak nehezen tud felismerni, jól megkülönböztethessük. Különös előnyként, eltekintve a színezés 0 változatlanságától, megemlítendő, hogy az így színezett üvegekből optikai lencséket, lemezeket stb. közvetlenül is köszörülhe­tünk. Ezáltal elkerüljük az optikailag tö­kéletlen gelatin, kollodium stb. rétegek 5 fényszórását és képtorzítását. A neodimoxiddal kevert üvegnek ez a már magában véve is kitűnő színezése, kü­lönös kívánalmaknak megfelelően, az üveg­összetétel megfelelő megválasztása által bi­zonyos határok közt még javítható. További 40 javítást azáltal érhetünk el, hogy a neodim­oxiddal együtt további oxidokat is beveze­tünk az üvegbe, melyek a kívánt optikai hatás szerint választandók meg. így pl. ceroxid hozzáadása által az ultraibolya su- 45 garakat kiküszöbölhetjük anélkül, hogy a színkép látható részét befolyásolnék vagy az üveg krómoxiddal vagy praseodimoxid­dal történő további zöldfestése által a zöld színt erősebben és természetesebben jut- 50 Lathatjuk érvényre. Ugyanezen alapelvek szerint a neodim­oxiddal színezett üvegeket különleges lény­hatások létrehozására használhatjuk fel, pl. ezen üvegeknek a fényforrás elé való ikta- 55 tása által. Ugyanígy használhatók ezek az üvegek az optikában egyes szigorúan körül­határolt színképszakaszok kiválasztására. A neodimoxidnak az üvegben alkalma­zandó koncentrációja elsősorban az op- 60 tikai üveg megengedhető vastagságától függ, így pl. 2 mm vastag üvegeknél 20°/o-i nyi vagy több neodimoxidot alkal­mazhatunk, ami a találmány további lé­nyeges előnye. 65 Szabadalmi igények: 1. Eljárás színellentétek fokozására V2gy előidézésére, jellemezve neodimoxiddal színezett üvegek alkalmazása által. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás keresz- 70 tülvitelére alkalmas üveg egy változata, azzal jellemezve, hogy az neodimoxid mellett még más üvegszínezőanyagokat is tartalmaz. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents