100152. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tarka rezervek előállítására anilinfekete alatt jégfestékek segélyével

Megjelent 193Q . évi jxi nius hó 16 -án . MAGYAR KIRÁLYF SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100152. SZÁM. — IV/í. (XIV/e.) OSZTÁLY. Eljárás tarka rezervek előállítására anilinfekete alatt jégfestékek segélyével. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi január hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi február hó 2-ika. Azt találtuk, hogy tarka rezerveket anilinfekete alatt jégfestékek segélyével akként kaphatunk, ha szulfo- vagy kar­boxilcsoportokat nem tartalmazó, kapcso­> lódásra képes vegyületekből álló nyom­tató pásztákat, melyek cinkoxidon kívül nagy maró alkali-felesleget tartalmaznak, az elő nem hívott anilinifeketepácra nyom­tatunk, a f eketét szokásos módon a Mather­> Plattban gőzöljük és ezt követőleg diazo­oldattal áthúzás útján előhívunk. Emel­lett a maróalkali összmennyiségének a nyomtatópásztában akkorának kell len­nie, hogy az anilinfeketepác savja közöm­> bösíttessék és a kapcsolódásra képes kom­ponens oldatban maradjon. Kapcsolódásra képes vegyületekként használhatók a naftolok, a 2.3-oxinaftoe­sav arilidjei, az l-oxinaftalm-4-karbon­) savnak a 393701. sz. német szabadalmi le­írásban említett származékai, oly vegyü­letek, melyek csatlóképes metiléncsopor­tot tartalmaznak, tehát pl. pirazolonszár­mazékok vagy a (pl) ketonaldehid szá rmazó­> kai, mint pl. az acilecetsavarilidek stb. Mindezideig nem volt lehetséges ily jégfestékeket tarka rezervekinek az anilin­fekete alatt való képzéséhez előállítani, mert a csatolás a rendes úton nem követ­) kezett be. Csak nagy mennyiségű felesle­ges nátronlúgnak cinkoxidhozag mellett való alkalmazása útján sikerült e nehéz­ségeket legyőzni. Az eljárás foganatosítása céljából az i árut a szokásos módon előállított anilin­feketepáccal, melyet pl. 30 g nátriumklorátnak 40 „ káliumferrocianidnak 80 „ anilinklórhidrátnak és i 8 „ anilinolajnak oldása és vízzel 1 literre való feltöltése útján kaphatunk, szárítókamrában (Hof­flue) pácoljuk, szárítjuk, az alant felso­rolt n af t o n n y om/tató festékekkel nyomtat­juk, a fekete előhívása céljából 3 percig 45 90—100° C-on a Mather-Plattban gőzöl­jük, aztán kiterítve, diazooldaton áthúz­zuk, öblítjük, szappanozzuk és szárítjuk. 1. példa. Nyomtatófestékek sárgás narancsszínhez. 50 40 g ji-naftol 30 „ törökvörös olaj 40 „ nátronlúg 45° Bé 140 „ víz 500 „ keményítő-tragant, péppé gyúrva 55 150 „ cinkfehér 1 :1, péppé gyúrva 100 „ nátronlúg 45° Bé 1000 g. Ezt a nyomta,tófestóket a fentebb említett anilinfeketepáccal pácolt szövetre nyom- 60 tatjuk, melyet a fekete előhívása céljából a Mather-Plattban 3 percig 98—100° C-on gőzölünk és azután oly oldatban hívunk elő, melynek literje a 2.5-diklóranilin dia­zovegyület klórcink kettőssójának 100 65 g-ját tartalmazza. A szövetet azután öb­lítjük, szappanozzuk és szárítjuk. 2. példa. Nyomta tófestékek sárgaszínhez. 40 g diaoetolacetil-0-tuloidin 70 30 „ törökvörösolaj 60 „ nátronlúg 45° Bé 120 „ víz 500 „ gumiarabikum 1:1, péppé gyúrva 150 „ cinkfehér 1:1, péppé gyúrva 75 80 „ nátronlúg 45° Bé 20 „ káliumszulfit 45° Bé 1000 g.

Next

/
Thumbnails
Contents