100141. lajstromszámú szabadalom • Villamos hívó és jelvevő készülék

^'egjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100141. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Villamos hívó és jelvevő készülék. Telefonaktiebolagret L. M. Ericsson cég- Stockholm. A bejelentés napja 1928. évi január hó 3-ika. Svédországi elsőbbsége 19?7. évi január hó 4-ike. A találmány villamos hívó és jelvevő készülék, mely közbenső erősítő berende­zésekkel felszerelt, nagyon hosszú távbe­szélő vezetékeken át megbízható jelátvi­telt tesz lehetővé. Ilyen távvezetékeken a távbeszélő üzemben szokásos alaesony frekvenciájú induktoráramok nem alkal­masak jelek, például hívó és záró jelzések átvitelére. Ezért oly jelzőáram használa­tos, melynek frekvenciája a beszédáram­frekvenciákon belül van, mert ilyen jelző­áramot a közbenső erősítő berendezések segédkapcsolások nélkül is átengednek és erősítenek. A jelzőáram ilyen frekven­ciája esetén a jelvevő berendezésnek a beszédáramokkal szemben érzéketlennek kell maradnia, a jelzőáramra pedig bizto­san kell reagálnia. A jelen találmány révén oly jelvevő létesíthető, mely a gya­korlati követelményeknek jobban felel meg az eddigieknél és amely a távbeszélő vonal bármely pontján a két vezeték közé kapcsolható. A találmány a következő meggondolá­son alapszik: A jelvevő berendezésnek reagálnia kell oly jelzőáramra, melynek frekvenciája a beszédáramok frekvencia­körén belül fekszik. Emellett a jelzőáram frekvenciája és érkező energiája ingado­zásának bizonyos határt kell szabni, mely az üzembiztonságra való tekintettel ne legyen túlságosan szűkre szabva. Szá­molni kell azzal is, hogy a beszédrezgések átmenetileg oly rezgéseket is tartalmaz­hatnak, melyeknek frekvenciája és érkező energiája azonos a jelzőáraméval. Gon­doskodni kell tehát arról, hogy a beszéd­rezgések zavart ne idézzenek elő. E célra a találmány szerint egy jelzéstgátló be­rendezés szolgál, mely a jelzőkészülék 40 áramkörét beszédáramok érkezésekor megszakítja. E gátló berendezés működése azon alapszik, hogy a beszédben előfor­duló hangok, melyek a jelvevőt működtet­hetnék, sohasem tiszta sinushullámok és 45 nagyon rövid tartamuak. Ezt a körül­ményt úgy értékesítjük a gátló és jel­vevő berendezés szerkesztésénél, hogy úgy képezzük ki őket, hogy beszédára­mokra a gátló berendezés gyorsabban rea- 50 gáljon, mint a jelvevő berendezés és ha az előbbi már működésbe jött, aránylag lassan térjen vissza nyugalmi állapotába. A találmányt a csatolt rajz háromféle vevőkapcsolás melletti kivitelben illusz- 55 trálja. Az 1. ábra szerinti kivitelben az (1) jelzőkészülék, például csengő, áramkörét két (2, 3) relé vezérli, melyek egy-egy egyenirányító (4, 5) cső anódáramkörébe 60 vannak beiktatva. E csövek rácsáramkö­reiben egy-egy (6), illetve (7) transzfor­mátor szekundér tekercse és egy-egy (8), illetve (9) rácsáramtelep fekszik. A rács­áramköröket a (6, 7) transzformátorok a 65 (10) erősítőcső anódköréhez csatlakoztat­ják, melynek rácsa és katódja a (11, 12) kapcsokhoz van kötve. A (13) telepből a (10) cső rácsa oly potenciált kap, hogy a eső csupán erősítő csőként hasson. Az 70 anódáramot (14) telep szolgáltatja. A (6, 7) transzformátorok primérkapcsai közé egy-egy (15), illetve (16) rezonancia-mel­lékzárlat van beiktatva, melyek a jelző­áram frekvenciájára vannak hangolva. A 75 (15) mellékzárlat feszültségrezonanciával működik, mert parallelkapcsolt induktan­ciából és kapacitásból áll, viszont a (16)

Next

/
Thumbnails
Contents