100126. lajstromszámú szabadalom • Lőfegyver

Megjelent 1930. évi .június hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI jHH9| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100126. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Lőfegyver. Browning- Val A. gyáros Liége (Belgium). A bejelentés napja 1929. évi március hó 18-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1928. évi március hó 13-ike Jelen találmány visszafutőcsövű és mozgékony závárzatú lőfegyverre vonat­kozik és közönséges vontcsövű puskáknál, valamint teljesen önműködő fegyverek-5 nél vagy gépfegyvereknél egyaránt hasz­nálható. A találmány a lőfegyvereknek különö­sen arra a csoportjára vonatkozik, ame­lyeknél a cső és egy ráerősített alkatrész 10 a visszafutás hatása alatt hátrafelé hatá­rolt mozgást végezhet, amikor is a csőhöz erősített alkatrészen mozgó závárzat visszaállító rúgó hatása ellenéhen a visszafutó csőtől és az erre erősített alkat* [5 résztől függetlenül mozoghat hátrafelé. A mozgó závárzatnak a visszafutócsőé» tői független mozgása az átütött töltéí nyek kihúzásának és kivetésének, az el­siitőszerkezet egyes részeinek, valamint >0 nz átütött töltényeknek új töltényekkel való pótlásának vezérlésére használható fel. Jelen találmány égy része a závárzatot a visszafutócsőre erősített alkatrészhea !5 igen hatásosan rögzítő reteszelőszerke­zetre vonatkozik, melyet a mozgó závár­zatnak a visszafutócső elmozdulásainak irányától eltérő irányú elmozdulása sza­badít fel. !0 A találmány másik részét olyan szerke­zet képezi, mely egyrészt a závárzat el­reteszelődését megszünteti, másrészt a fel­szabadult závárzat hátrafelé haladását gyorsítja. 15 A találmány továbbá tökéletesített biz­tonsági szerkezetet és egy olyan szerke­zetet ölel fel, mely a mozgó závárzatot Jlátsó szabad helyzetében visszatartja, ha a tölténytár utolsó töltényét lőjjük ki. A találmány egyéb részleteit az alábbi 40 leírás tárgyalja. A mellékelt rajz példaképpen, de nem korlátozásképpen a találmány egyik foga­aatosítási alakját tünteti fel: az 1. ábra a találmány szerinti fegyver 45 hosszmetszete, a 2. ábra a fegyver egy részletének hátul- • nézete, a < 3. ábra metszet az 1. ábra I—I vonala mentén, a 50 4. és 5. ábrák az 1. ábrához hasonló met­szetek, melyek a mozgó alkatrészeket kü­lönböző viszonylagos helyzetekben tünte­tik fel, a ti., 7., 8. és 9. ábrák részleges metszetek, 55 melyek a mechanizmus egyik részének működését szemléltetik, a 10., 11. és 12. ábrák a fegyver vázának és a visszafutócső burkoló részének felül­nézetét, oldalnézetét, illetve hátulnéze- 60 tét, a 13. ábra a 11. ábra II—II vonala sze­rinti metszetet, a 14., 15. és 16. ábrák a visszafutócső egy részének és a ráerősített alkatrésznek 65 előlnézetét, oldalnézetét és alulnézetét tüntetik fel, a 17. ábra a fegyver hosszmetszete, me­lyen az átütőszerkezetet vezérlő elsütő­szerkezet látható. 70 Az 1. ábra szerint az önműködő ismétlő­puska gyanánt kiképezett fegyver az (1) vázat tartalmazza, mely elől a (2) vissza­futócső (6) burkolatához, hátul pedig a (3) tokhoz van mereven erősítve. A (4) 75 puskatust a (105, 105b) csavarok a Szo­kásos módon kötik össze az (1) vázzal. A cső burkolatában kiképezett, a puskatus szárrészében alkalmazott furatokkal szem-

Next

/
Thumbnails
Contents