100110. lajstromszámú szabadalom • Csigatriőr

Megjelent 1930. évi .hinius lió 2-án. MA6YAR KIRÁLYI ^||j|j|| SZABADALM I SZABADALMI LEÍRÁS ÍOOIIO. SZÁM. — x/i. OSZTÁLY. Csigatriőr. Stahel és Lenner Triőr- és Lemezlyukasztóg-yár R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 16-ika. Az eddig ismeretes csigatriőrök általá­ban akként v annak meg szerkesztve, hogy a termény a felöntőgarat szabályozható lefolyónyílásán át egy elosztótest felüle-5 téré és innen az adagolótölcsérbe kerül, melyből a termény ennek állandó méretű kifolyónyílásán keresztül a munkafelüle­tekre folyik; innen a magvak a gyűjtő menetbe röpülnek, melynek végén azokat 10 egy állítható terelő, a gyűjtőin enet külső falához és a tengelyhez közel elfoglalt helyzetük szerint, mint gömbölyű és nem gömbölyű magvakat szétválasztja; a fel­öntőgarat lefolyónyílása és az adagoló-15 tölcsér között elrendezett, vezető felületek­kel kiképezett vagy ilyenekkel ellátott el­osztótestnek felső tűhegyes vége fel­nyúlik a lefolyónyílásba és amikor az el­osztótest, a lefolyónyílásból ráfolyó ter-20 mény hatása alatt forgásba jut, az ugyan­csak forgó tűvégéivel m eg,ak a d á 1 yozza, hogy a termény a lefolyónyílásban meg­rekedjen. E régi esigatriőrnek főleg két hátránya 25 van. Először is, ha a csigatriőr neim áll pontosan függélyesen, az elosztótest tű­vége egyenesen elősegíti a termény meg­rekedését a lefolyónyíláshan, ami a gya­korlatban többször előfordul, ahol is nem 30 lehet ily egyszerű gazdasági gépeket pre­cíziós műszerekként kezelni. A termény továbbá az elosztótest ve­xeíőfelületeiröl az adagolótölcsérbe jut éa ennek állandó méretű kifolyónyílásázj 35 szabadon áthalad. A termény ezután ugyancsak szabadon ráfolyik a csigatriőr hegyezett felső tengelyvégére, ahonnan a munkafelületekre szertehull; a termény azonban e munkafelületekre egyenlőtlen mennyiségekben kerül, különösen mihelyt to a csigatriőr nem áll pontosan függé­lyesen. A találmány célja már most oly csiga­triőr létesítése, melynek nincsenek meg az ismertetett hátrányai, amennyiben ez 45 a csigatriőr kifogástalanul működik akkor is, amikor nem áll pontosan függélyesen és a munkamenetekben a termény egyenlő mennyiségeit dolgozza feL Ennek megfelelően a jelen találmány 50 szerint a tűvéggel kiképezett elosztó test teljesen elesik, úgyhogy a termény a fel­öntőgaratból a szabályozható lefolyó­nyíláson át közvetlenül és szaibadon az adagolótölcsérbe kerül; az adagolótölcsér 55 rekeszekre van osztva, melyek sugár­irányú válaszfalainak felső vége, csupán egy figyelőrés meghagyásával, a le­folyónyílás közvetlen közeléig terjed, miáltal a terménynek egyenlő elosztását go a rekeszekben biztosítottuk; az egyes válaszfalak alsó végei az adagolótölcsér kifolyónyílásán mint szájnyílások túl­nyúlnak; minden egyes szájnyílás a hozzátartozó munkafelület (csigamenet) 65 felső végéihez csatlakozik, miáltal a reke­szekben már egyenletesem elosztott ter­mény üzembiztos vezetés útján egyenlő tömegekben kerül a munkafelületekre. A mellékelt rajzban egy régi csigatriői' 70 és a találmányt képező csigaitriőmeik egy foganatosítási alakja van példaképpen feltüntetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents