100106. lajstromszámú szabadalom • Készülék a fejből ápolására

Megjelent 1930. évi .hinius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI S§§§1» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100106. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. Készülék a fejbőr ápolására. Hychner Ernő kereskedő Wabern (Svájc). A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 21-ike. Svájci elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 21-ike. A jelen találmány a fejbőr ápolására szolgáló készülékre vonatkozik, mely le­hetővé teszi a fejbőrnek folyadékokkal! köz­vetlenül való benedvesítését, bekenését és 5 masszírozását anélkül, hogy ekkor a haj­nak nem közvetlenül a fejbőrhöz tapadó részei is befolyásoltatnának, azaz bened­vesíttetnéiiek és összeborzoltatnának. E célra a találmánynak megfelelő készülék 10 legalább is egy, a folyadékbevezető cső egyik végén, a folyadékot át nem eresztő és részben kimetszett süvegben elhelye­zett kenő szerszámmal van ellátva, mely a folyadékot áteresztő anyagból van ké­lő szítve és melyhez a íolyadékbevezető csö­vön át bevezetett folyadék hozzájuthat, hogy azt átitassa. A mellékelt rajz a találmánynak néhány foganatosítási példáját tünteti fel. Az 20 1. ábra az első foganatosítási példának a folyadékbevezető cső hossztengelyében keresztülvezetett metszete, a 2. ábra a második foganatosítási példa oldalnézete, a 25 3. ábra ugyanazon foganatosítási példá­nak egy darabja, a 2. ábrához viszonyítva 90°-kal elforgatva, a 4. ábra a süveget kívülről nézve muj tatja, az 80 5. ábra a 2. ábrán látható dörzsölő szerszám oldalnézete és a 6. ábra egy megerősítő karmantyú ke­resztmetszete. A 7. ábra a készüléket egy hozzá alkal -35 mázott folyadéktartállyal kapcsolatban áb­rázolja, a 8. ábra a készülék további foganatosítási példájának egy darabja, a 9. ábra egy negyedik foganatosítási példa 40 egy darabja, a 9,/a. ábra e foganatosítási példának a 9. ábra S—S vonala mentén vezetett met­szete, végül a 10. ábra egy ötödik foganatosítási példa egy darabja. tö Valamennyi ábrán a megfelelő alkat­részek ugyanazon számokkal vannak je­lölve. Az 1. ábrán (1) jelöli a folyadékbe<­eresztő csövet, mely egyik végével, a (2) 50 parafadugón van keresztüldugva, mely utóbbi a (3) lemez és az (5) alátéttár­csával bíró (5) csavaranya segélyével van az (1) csőhöz erősítve. E dugó segélyével az (1) csövet, a reá erősített alkatrészekkel 55 együtt, valamely edénybe, pl. palackba lehet beerősíteni. Az (1) cső másik vége csavarmenetes (6) csappal van elzárva és oldalas (7) furatokkal van ellátva. Az egész a (8) 60 kenő szerszámba van bedugva, mely itt csőalakú és nemezből van készítve, azon­ban más, folyadékáteresztő anyagból, pl. bőrből, szövetből és hasonlóból is készíthető. Ezen (8) kenő szerszám felett a (9) süveg 65 van a (10) csavar segélyével megerősítve. Ez a (9) süveg egyik oldalán nyitva van, úgyhogy a (8) szerszám az egyik (a rajzon a bal) oldal felé szabadon van:. Az (1) beeresztő csövön keresztül bevezetett fo- 70 lyadék tehát a készüléknek csak egyik ol­dala felé szivároghat ki. A (9) süveg, mely fémből van készítve, de egyéb alkalmas anyagból, pl. szaru­ból, celluloidból és hasonlóból is készít- 75 hető, hajócska alakjával bír. A (9) süveg (11) csúcsa, az (1) beeresztő cső hossz-1 tengelyéhez képest, kissé a süveg kivágott oldala felé eltoltan van elrendezve, úgy­hogy az, a készülék használatakor, a haj' 80

Next

/
Thumbnails
Contents