100093. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrzőkészülék számlálóműves levélbérmentesítő gépek számára

Megjelent 1930. évi jnn ius hó 2-án . MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100093. SZÁM. —XX/h. OSZTÁLY. Ellenőrzőkészülék számlálóműves levélbérmentesítő gépek számára. Hasler A.-G., vorm. Telegraphen-Werkst&tte von G. Hasler Bern. A bejelentés napja 1929. évi május hó 11-ike. Svájci elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 9-ike. Jelen találmány tárgya ellenőrzőkészü­lék számlálóművel ellátott értékbélyegző­gépek számára, melynél a számlálómű állása ellenőrzőkártyára ennek kicseré-5 lésénél lenyomódik. A találmány lényege abban áll, hogy az ellenőrzőkártya tar­tója saját síkjában a számtárcsák ten­gelyére merőlegesen a kártyacsere céljá­ból működésbe hozandó készülék segélyé-10 vei elmozdítható, minek folytán az ellen­őrzőkártya a kártyatartó egyik véghelyze­tében az egyik számperiódus kezdetén és a másik véghelyzetben a számlálási pe­riódus végén lenyomódik, úgyhogy az el­lő lenőrző kártya egymás fölött két külön­böző számot mutat, melyek különbsége a megelőző ellenőrzés óta felgyülemlett számösszegnek felel meg. A csatolt rajzon a találmány tárgyá-20 nak egy kiviteli alakja látható. A levél­bérmentesítő gépnek csak a számláló­műve van feltüntetve., Az 1. ábra a számlálómű oldalnézete, a 2. ábra ennek felülnézete, a 25 3. ábra az 1. ábra III—III vonala sze­rinti metszet, a 4. ábra az 1. ábra részleges nézete jobb­ról, az 5. ábra részletet mutat, a 30 6. ábra pedig ennek az 5. ábra VI—VI vonala szerinti metszete. A két (1) állványlap között közös (3) tengelyen több (2) számtárcsával ellátott számlálómű van. A (2) tárcsák kerületén 35 kiugró számok vannak, melyek a rajzon nincsenek feltüntetve. A számok közül a (3) tengely magasságában a külső olda­lon fekvők a hosszúkás (4) ellenőrzőkár­tyára ennek (5) tartójába való bevezetése alkalmával és kihúzás előtt a kártyának 40 a számtárcsákra való nyomása által le­nyomódnak. Az (5) tartó alsó és felső szé­lén kifelé áthajlított, az ellenőrzőkártyát fent és lent átfogó bádogszalag, melynek hátsó oldalán a számtárcsák átbocsátá- 45 sára hosszúkás (6) áttörése van. Az (5) tartót az (1) lemezek külső függélyes kes­keny oldalain saját síkjában föl- és lefelé, tehát a számtárcsák tengelyére merőlege­sen, eltolhatóan az (1) lapokon megerő- 50 sített, ezekből hátrafelé kiugró (7) leme­zek vezetik. Az (5) tartónak két alul ki­álló (8) füle van, melyekben egy-egy (9) lyuk van. Ezekbe a lyukakba a (10), ill. a (11) emeltyűk szabad vége nyúlik. A 55 (10) és (11) emeltyűk a (7) lemezekben ágyazott közös (12) tengelyen ülnek. Utóbbira a (13) tekercsrágó van felhúzva, mely a (12) tengelyt úgy befolyásolja, hogy az (5) tartó rendesen felső véghely- 60 zetét foglalja el. A két (7) lemez két fekvő párhuzamos (14) vezetőrudat hord, a (15) meredek emelkedésű csavarorsón elmozgatható (16) csavaranya számára. A csavaranya középső részén a számtár- 65 csák mellső számjainak magasságában el­helyezett (17) görgőnél fogva a (4) ellen­őrzőkártyára fölfekszik és ezt a csavar­anya eltolásánál a számtárcsákra nyomja. A (15) csavarorsó egyik végénél fogva a 70 (18) csapágyban és másik végénél fogva a mellső, az 1. és 2. ábrán baloldali (7) lemezben ágyazott. Mellső négyszögletes (19) vége a (20) nyíláson át kinyúlik a levélbérmentesítő gépből, úgyhogy for- 75 gattyúval elforgatható, hogy a (16) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents