100087. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kelme (ruha) redőinek hővel való állandósítására

Megjelent lí)30. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100087. SZÁM. — XIV/e. OSZTÁLY. Berendezés kelme (ruha) redőinek hővel való állandósítására. Fougerat Arisztid mechanikus Páris. A bejelentés napja 1929. évi január hó 24-ike. Ruhák elméken akár kézzel, akár géppel előállított redőltnek (plissé-knek) állandó­sítására eddigelé különböző berendezése­ket szerkesztettek. Mindezeknek a beren-5 dezéseknek, többek között, az a hátrányuk, hogy a redőzött kelmét nagyon megron­gálják. Ennek a találmánynak a tárgya oly be­rendezés, amely egy mechanikai redőző 10 művel kapcsolatban alkalmazható, ahol is e berendezés a redőt tökéletesen állandó­sítja anélkül, hogy a kelmét megron­gálná. A találmánybeli berendezés alkatrészei 15 valamely alkalmas közeggel (gázzal, gőz­zel, elektromos árammal stb.-vel) fűtött egy vagy több henger, amely forgása köz­ben bizonyos számú vezetőorsón körülfutó, végnélküli továbbító szalagot visz magá-20 val. A fűtött henger forgó mozgása köz­ben, egyúttal bármely alkalmas készülék segítségével megnedvesített és bizonyos számú vezető orsón átfutó másik szalagot húz magával. Ezeket a különböző szerve-25 ket akként működtetjük és úgy rendezzük el, hogy a redőt a két vógnélküli szalag fogja közre, ami után a redő a fűtött hengeren halad át, miközben itt a nedve­sített szalag folyadéktartalma elgőzö-30 lögtetésének révén gőzölési műveleten megy át. A mellékelt rajzokon a találmánybeli berendezés példaképpen több foganafosí­tási alakban van feltüntetve. Az 35 1. ábra a berendezés első foganatosítási alakjának vázlatos axonometrikus képe. A 2—6. ábrák a további foganatosítási alakoknak végnézetót, illetve axonometri­kus képét szintén vázlatosan tüntetik fel. 40 Az 1. ábrán feltüntetett első foganatosí­tási alaknál a bármely alkalmas közeggel (gőzzel, gázzal, elektromos árammal stb.­vel) fűtött (1) henger a mechanikai re­dőző mű megfelelő mechanizmusától meg­határozott forgó mozgást nyer. Az (1) 45 hengernek forgása szabályozza a (3, 4, 5, 6) és (7) vezetőorsók körül futó (2) vég­nélküli szalagnak mozgását. Ugyanez az (1) henger forgása közben egyúttal a tet­szőleges (9) nedvesítő készülékkel meg- 50 nedvesített és a (6, 7, 10) és (11) vezető­orsókon átfutó (8) vógnélküli szalagot is magával viszi. Az önműködő redőző mű­vet elhagyó (12) redőt a (2) továbbító sza­lag és a (8) nedves szalag fogja meg, ami 55 után a redő e két szalag által közrefogva az (1) hengeren halad át, ahol is a (8) sza­lag nedvességtartalma elgőzölögtetése ré­vén szintén gőzölési művelet alá jut. Miután a redő az (1) hengeren körül­futott, a két (2) és (8) szalag közül kike­rülve, a (13) tartályba vagy edénybe ér­kezik. Világos, hogy több (1) fűtött hengert is rendezhetünk el oly célból, hogy a redő­nek végleges kezelését meghosszabbítsuk. A 2. ábra a berendezés oly foganatosí­tási alakjának végnézetét mutatja, mely­nél két (1) és (1') fűtött henger talál al­kalmazást. A 3. ábrán vázlatosan feltüntetett foga­natosítási alaknál a (14) vezetőorsó fűtött henger gyanánt van kiképezve. A 4., 5. és 6. ábrán feltüntetett három foganatosítási alaknál a fentebb leírt (8) 75 végnélküli szalagot két végénél fogva fel­csévelt oly szalaggal helyettesítjük, mely folyadékkal megtöltött vályún halad át, amelyben megnedvesítődik, ezután a vezetőorsókon fut át és a fűtött henger ál- 80-60 65 70-

Next

/
Thumbnails
Contents