100053. lajstromszámú szabadalom • Ablaküveg

Megjelent 193Q. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100053. SZÁM. — VlII/G. OSZTÁLY. Ablaküveg. Kálnai Gyula izr. hitközségi jegyző Hódmezővásárhely. A bejelentés napja 1929. évi október hó 15-ike. Az eddig használt ablaküvegnek az a hátránya, hogy a helyiség szellőzését meg­akadályozza, illetve ha szellőztetni aka­runk, az ablakot kénytelenek vagyunk ki-5 nyitni. Ezzel szemben a találmány oly ablaküveg, melynek alkalmazása mellett csukott ablaknál is szellőzik a helyiség. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­képpen felvett foganatosítási alakjában van 10 feltüntetve és pedig az 1. ábra a konyháknál és éléskamráknál használt ablaküveg nézete, a 2. ábra ugyanannak metszete, a 3. ábra lakóhelyiségeknél,' vagy raktá-15 roknál használt ablaküveg nézete, a 4. ábra egy lakóhelyiségnél használt ket­tős ablak metszete, az 5. ábra oly ablaküveg nézete, melynek szellőzőnyílásai üveglappal lezárhatók, a 20 6. ábra pedig ugyanennek metszete. A találmány lényegét az képezi, hogy az üveglap szellőzőnyílásokkal van ellátva, melyeken át levegő juthat a helyiség bel­sejébe. Mellékhelyiségeknél, pl. konyhák-25 nál, éléskamráknál stb. apró (a) szellőző­nyílásokkal van a (b) üveglap ellátva (1. és 2. ábra), lakó- vagy raktárhelyisé­geknél pedig (3. ábra) nagyobbak a szel­lőzőnyílások. Lakóhelyiségeknél lehetnek 30 ezek a nyílások figurálisán is kiképezve. Kettős ablaknál célszerű, ha a külső ab­lakon lévő szellőzőnyílások eltolva van­nak a belső ablaknyíiásaihoz képest (4. ábra). Az 5—6. ábrák szerinti kiviteli alak­nál az (a) nyílásokkal ellátott (b) üveg- 35 laphoz egy második (c) lap van (d) csap segélyével erősítve, mely ugyancsak (f) szellőzőnyílásokkal van ellátva. A két üveglap szellőzőnyílásai úgy vannak el­rendezve, hogy egymást fedő helyzetbe 40 állíthatók, midőn is rajtuk keresztül le­vegő hatolhat a helyiségbe, vagy pedig az egyik üveglapnak a (d) csap körül való elforgatása esetén a szellőzőnyílások egy­máshoz képest eltolt helyzetbe hozhatók. 45 Szabadalmi igények: 1. Ablaküveg, azáltal jellemezve, hogy szel­lőzőnyílásokkal van ellátva, melyeken át levegő hatolhat az üveggel elzárt helyiségbe. 50 2. Az 1. igényben védett ablaküveg kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy két, szellőzőnyílásokkal ellátott üveglap van oly módon egymáshoz erősítve, hogy az egyik lap a másikhoz képest csap 55 körül elforgatható és a két lap szellőző­nyílásai úgy vannak elrendezve, hogy egymást fedő helyzetben forgathatók, vagy egymáshoz képest eltolt helyzetbe állíthatók. 60 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents