100046. lajstromszámú szabadalom • Tagozott fordítókorong és tolópad

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-áu. MAGYAR KIRÁLYI qfflgpjHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100046. SZÁM. — V/a. OSZTÁLY. Tagozott fordítókorong és tolópad. Jurány Rudolf mérnök Budapest. Pótszabadalom a 89996. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi április hó 9-ike. A találmány a törzsszabadalom 1. és 4. igénypontjában védett fordítókorongok és tolópadok javítása, amelyeknél a meg­osztott főtartók megosztási helyükön, az 5 onnan kiinduló kereszttartókkal síklapú vagy görbített lemezek segélyével vannak összekötve, mely lemezeknek elegendő nagy szabad kihajlási hosszuk van, tehát bizonyos hosszúságban (melyet szabad ki-10 hajlási hossznak nevezhetünk) nincsenek mereven összeszegecselve vagy összecsa­varva az építmény kereszt- és főtartóival. A főtartószakaszoknak az építmény hossz­irányában és erre keresztben való merev 15 összezárására, amit alább hossz- és ke­resztirányú merev összezárásnak neve­zünk, úgynevezett esomópontlemezek va­lók, melyek a megosztási helyen vízszin­tes helyzetben a főtartószakaszoknak 20 vagy felső vagy alsó övlemezével vannak összekötve. A jelen póttalálmány szerint az ilyen építmények előállítását a főtartóknak megosztási helyükön — ha az alátá-25 masztó pontok magassági helyzetében változások lépnek fel — kielégítő hajlé­konysága mellett lényegesen egyszerűsbí­teni kívánjuk, úgyhogy ennek megfele­lően az előállítási költségek és az elkészí-30 tés ideje is csökkennek. A mellékelt rajz a találmány foganato­sítási példáit mutatja és pedig az 1. ábra egy fordítókorong középső ré­szének részben metszetben rajzolt felül-35 nézete, a 2. ábra az 1. ábra 3—3 vonala mentén vezetett függélyes metszet, a 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala mentén vezetett függélyes metszet az (x) nyíl irányából nézve, a 40 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonala mentén vezetett függélyes metszet a magyarázat­nál mellőzhető részletek elhagyása mel­lett, szintén az (x) nyíl irányából nézve, végül az 45 5. ábra annak egy második foganatosí­tási példa, közvetlenül a főtartó megosz­tási helye mellett vezetett vízszintes met­szetben. A főtartószakaszok lemezekből és szög- 50 vasakból vannak összeszegeoselve vagy összecsavarva, (a) és (b) azok gerinc­lemeze ós (al, bl) a szögvasiak, utóbbiak a felső és az alsó övben a főtartók (a2), ill. (b2) homlokfelületéig nyúlnak. Ez a 55 két homlokfelület a találmány értelmében mérsékelt távolságban áll egymással szemben. A felső övön átmenő (c) lemez va:n megerősítve, mely egyúttal a főtartó­szakaszok hossz- és keresztirányú merev 60 összezárására szolgáló, fent említett csomó­pontlemez is. Az alsó övben két különálló (cl) és (c2) lemez van. Az (a) és (b) ge­rinclemezek homlokfelülete mellett köz­vetlenül (3) és (4) merevítőlemezek van- 65 nak megerősítve, melyek a főtartószaka­szok (al) és (bl) szögvasai közt nyúlnak végig. A főtartószakaszoknak olyan egymás­sal rugalmas össezárására, hogy képzelt 70 vízszintes forgási tengely körül kis forgó mozgásokat végezhessenek és hogy merev csatlakozásuk legyen a középső kereszt­tartóhoz, e kereszttartók két (d) és (e) keresztlemezből vannak, melyek közül az 75 (e) keresztlemez egészen a (3) merevítő­lemezig nyúlik, míg a (d) keresztlemez az

Next

/
Thumbnails
Contents