100045. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés alacsony hőmérsékletű forrponttal bíró folyósított gázok veszteségmentes szállítására és elhasználására

Megjelent lí>30. évi junius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100045. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés alacsony hőmérsékletű forrponttal biró folyósított gázok veszteségmentes szállítására és elhasználására. Gesellschaft für Industriegasverwertuiig- m. b. H. azelőtt „Studien-Gesellschaft für Gas-lndustrie m. b. II." Berlin-Britz. A bejelentés napja 1927. évi november hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi november hó 13-ika. Ismeretes, hogy mély forrpontú, folyósí­tóit gázok, pl. folyósított levegő, folyósí­tott nitrogén, folyósított oxigén és hasonió gázok tartályokban csak olykép tarthatok 5 és szállíthatók, ha a tartályok a külső leve-' gővel közlekednek. A tartályok vagy egészen nyitva tartan­dók, vagy pedig azokat legalább is levegőt átbocsátó zárral kell ellátni. 10 Ismeretes azonkívül a cseppfolyós gá­zok elgőzölgési termékeit vízelzárás alatt álló gazometerbe vezetni, hogy azután a csaknem nyomás nélküli elgőzölgési ter­mékeket adott esetben, újbóli sűrítés út-15 ján felhasználhassuk. Beható kísérletek alapján azonban meg­állapították, hogy a várt csekélyebb el­gőzölgés állandó nyomás mellett, pl. a vízelzárás alatt álló gazometerben cmlí-20 tésre érdemes mértékben be nem követ­kezik. Hogy mély forrpontú, cseppfolyós gá­zok feltétlen veszteségmentes tárolására, továbbszállítás és felhasználás céljából el-25 járást találjunk, a fent említett elvekkel szakítanunk kell. A tárolást ellenkezőleg, a folyadéktartály­nak a térrecipienshez való csatlakozásával a külső levegőnek, a folyadékhoz való, tel-30 jes elzárásával kell végrehajtani. A találmány tárgya a végrehajtás esz­közeinek felismerésén és meghatározásán alapszik. Megismétlődő kísérletek sorozata alapján 85 kimutatták, hogy igen lassan fokozódó nyo­másemelkedés melleit, melynek az ala­csony forrpontú cseppfolyós gáz a talál­mány szerinti eljárás alapján ki van téve, lényegesen csökkentett párolgást eredmé­nyez, mert több párolgási meleg elvezet- 40 tetik, mint amennyi a hőmérsékletében lassan emelkedő folyadéktartalomból hozzá­vezettetik. Kísérleti megfigyelések alapján emellett megállapítható volt, hogy a cseppfolyós 45 gázok elgőzölgése, ami jelenleg a külső levegővel közlekedésben, atmoszférikus nyo­más alatt eszközöltetik, kb. 80<>/o-kal ma­gasabb, mint a nagyon lassan végbemenő, maga az elgőzölgés által létesített nyomás- 50 fokozás felhasználása mellett. Ha a folyadéktartállyal összeköttendő re­cipiens nagyságát olykép meghatározzuk, hogy elgőzölögtetett és. normálisan felmele­gített állapotban az ekkor uralkodó túlnyo- 55 más mellett a cseppfolyós gázolk térfoga­tának felel meg, akkor a találmány értel­mében használható eljárást kapunk ala­csony forrpontú cseppfolyós gázok telje­sen veszteségmentes tárolására és szállítá- 60 sára. Ha magasabb belső nyomásnak megte­lelő, pl. vacuum szigetelés nélküli tartá­lyokról van szó, akkor a nyomást nagyon magasra, pl. 30 atmoszférán túl fokozhat- 65 juk, úgyhogy térfogatban csak kis gáztartá­lyokat kell alkalmaznunk. Ellenben, ha ezt a találmányi gondo­latot oly vaccumedényekre kell alkalmazni, melyek rendszerint ily magas belső nyo- 70 másnak nem tudnak ellentállni, akkor tér­fogatra valamivel nagyobb, csak alacso­nyabb nyomásoknak ellentálló tartályokat választunk.

Next

/
Thumbnails
Contents