100020. lajstromszámú szabadalom • Rudazat nélküli tolattyús vezérmű gőzgépekhez, szabályozható töltéssel és kompresszióval

Megjelent 1930. évi jimins hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JUBgjL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100020. SZÁM. — VD/1. OSZTÁLY. Rudazat nélküli tolattyús vezérmű gőzgépekhez, szabályozható töltéssel és kompresszióval. Fritz Tolkien oki. gépészmérnök Hannover. A bejelentés napja 1929. évi május hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi május hó 26-ika. Jelen találmány rudazat nélküli tolaty­tyúval működő gőzgépekre vonatkozik, melyeknél a tolattyút vele összekapcsolt differenciáldugattyúk segítségével gőz 5 mozgat ja. Az ilyen tolattyúknál a tolattyú mindkét végén egy-egy kisebb és egy-egy nagyobb dugattyú van, melyek a tolattyú -ház megfelelő reverzálótereiben dolgoznak. A reverzálóterekbe a gőzt olykép vezetjük 0 be, hogy a tolattyúnak véghelyzeteiben való ütköző általi rögzítésére az egyik ol­dalon a gőzt mindig a kisebb reverzáló­térbe vezetjük, mely az ott levő kisebb differenciáldugattyúra fejti ki hatását; a L5 dugattyú mozgatására azután annak má­sik végén a gőzt a nagyobbik reverzáló­térbe vezetjük és így a gőz a nagyobbik differenciáldugattyú útján a tolattyút el­mozgatja. A tolattyú ezen mozgása azon-20 ban rövid, mert a tolattyú, kicsi út meg­tétele után, a nagyobbik reverzálótérbe áramló gőzt maga elzárja, úgyhogy ezen gőz expanziója után a tolattyií egyik vé­gén levő kisebb és másik végén levő na-25 gyobb reverzáló terekben helyetfoglaló gőzmennyiségek nyomásai egyensúlyi ál­lapotot hoznak létre. A tolattyú tehát ezen középállásában megmarad, mely állásban a gőzbeáramlást a munkahenger számára 30 elzárta. Aszerint, hogy a tolattyú előbb vagy később jut el ezen elzárási hely­zetbe, a gőzbeáramlást a munkahengerbe korábban vagy későbben zárja el és így a tolattyiímozgás ezen első részének szabá-85 lyozása által a munkahenger töltését is szabályozhatjuk. Hogy már most ezen töl­tésszabályozást a teljes Ov és 100% között a lehető legnagyobb finomsággal és bizton­sággal hozhassuk létre, a találmány értel­mében vezérelt alkatrészeket, ú. m. szele- 40 peket, tolattyúkat stb. használunk, melyek a gőz belépését a tolattyú nagyobb rever­zálótereibe, illetőleg az éppen működésbe hozandó nagyobb differenciáldugattyú munkafelülete mögé a tolattyúnak elzárási 45 helyzetébe való juttatására, időbelileg tet­szés szerinti módon szabályozzák, illetőleg meghatározzák. Hogy ezen beállítást a tömegerőktől és a súrlódástól függetlenítsük, a találmány 50 értelmében segédberendezést alkalmazunk, hogy a tolattyút gőzeizárási helyzetében a szükséges rövid időre helyben tartsuk. Hogy a tolattyút ezen gőzeizárási hely­zetéből, melyben az a munkahenger fárad- 55 gőzének eltávozása számára a kibocsátó­nyílásokat nyitva hagyja, véghelyzetébe hozzuk, melyben a tolattyú a munkahen­ger gőz hozzávezetését és elvezetését át­állítja, ismert módon a kisebbik reverzáló- 60 térbe azon az oldalon, amelyen a gőz által már működtetett nagyobbik differenciál­dugattyú foglal helyet, gőzt vezetünk be. A tolattyú ezen oldalán már most mindkét differenciáldugattyú nyomás alatt áll, úgy- 65 hogy a differenciáldugattyúk a tolattyút gőzeizárási helyzetéből tovamozgatni ké­pesek, noha a másik oldalon a kisebbik differenciáldugattyú még nyomás alatt áll. Ezen mozgásnál ezen utóbbi differenciál- 70 dugattyút egészben vagy részben teher­mentesíthetjük, továbbá a munkahenger fáradtgőzt kibocsátó nyílását, illetőleg nyílásait elzárjuk és így a munkadugaty­tyúnak friss gőz által nem érintett oldalán 75 a kompresszió megindul. Hogy ha már

Next

/
Thumbnails
Contents