99990. lajstromszámú szabadalom • Dobszárító

Megjelent 1930. évi junius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99990. SZÁM. — IY/e. OSZTÁLY. Dobszárító. Maschinenfabrik Imperial G. m. b. II. Meissen. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 1-je. A találmány tárgya forgatható szárító­dob, melynél a szárítandó anyag áttöré­sekkel ellátott fűtődob és külső dob között lesz tovavezetve, míg a fűtőgázok belső 5 elosztócsövön keresztül áramolnak hozzá. Ily doboknál a fűtőgázokat eddig az anyag kilépési helyén leszivatták. Ez olykor zavarokra adott alkalmat, mivel emellett a teljesen megszárított an y a g a 0 nedvességgel telített fűtőgázokkal jön érintkezésbe. A találmány szerint e hátrányokat azál­tal küszöböljük ki, hogy a szárítandó anyagot kezdetben egyenáramban előszá-5 rítjuk, bizonyos szárítási foknak az elérése után pedig ellenáramban véglegesen meg­szárítjuk. Ezt azáltal érjük el, hogy a külső dobnak a köpeny meghatározott he­lyén áttörései vannak, melyeken keresz­!0 tül a fűtőgázok a dobot e helyen körül­vevő, helytálló, fűtőkamrába leszivatnak. Ezen áttörések helyzete a szárítandó anyag természete és a kívánt szárítási fok szerint igazodik. Az áttörések létesítése 15 céljából a külső dob úgy lehet kiképezve, hogy a köpeny részben vagy teljesen el van hagyva, úgyhogy a külső dob mint­egy két, egymástól bizonyos távolságban elrendezett, koaxiális egyes dobból van SO képezve. Az egyes dobok összeköttetésére célszerűen a külső lapátok megerősítésére alkalmazott szögvasak szolgálnak, melyek a két egyes dob köpenyének belső oldalán vannak megerősítve. Bizonyos esetekben 55 célszerű lehet szitarészeknek a külső dob köpenyében való elrendezése is, melyek a szárítógázok keresztüláramlását megenge­dik. A rajzon a találmány tárgyát képező szárítódob egy példaképpen vett fogana- 40 tosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábrán a középső dobrész hosszmet­szete; a 2. ábrán az 1. ábra II—II, a 3. ábrán pedig az 1. ábra III—III vo- 45 nala szerint vett keresztmetszet van fel­tüntetve. A szokásos módon ferde lapátokkal el­látott (a) fűtődobot a (b) külső dob veszi körül, mely a szárítandó anyag további- 50 fására szolgáló megfelelő lapátokat hord. A fűtőgázok a (c) belső elosztócsövön ke­resztül vezettetnek be, melynek változtat­ható átmeneti nyílásai vannak. A (b) külső dob köpenye (d)-nél, a találmány 55 szerint, meg van szakítva, úgyhogy a gázok az egyes dobokat összekötő (e) va­sak között az (f) kamrába szabadon ke­resztüláramolhatnak, amielyből azokat a (g) ventilátor, stb. segítségével leszív- 60-hatjuk. A fűtőgázok áramlási iránya a rajzokon nyilakkal van feltüntetve. Ha feltesszük, hogy a szárítandó anyag balról-jobbra halad, akkor az a (d) dobrésztől balra 65 fekvő oldalon egyenáramban fog hevít­tetni és emellett erőteljesen előszáríttatni. Ha az anyag a dob (d) részét elérte, akkor az (e) vasak közötti hézagokon keresztül az (f) kamra teknőalakú fenekére esik. 70' Minthogy e fenék és a tovahaladó szög­vasak között csak kis hézag van, ennél­fogva a külső lapátok előtt felhalmozódott anyag a fenékről felemeltetik és a lapátok ferde állása következtében továbbíttatik, 75.

Next

/
Thumbnails
Contents