99988. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékok kimérésére (szétosztására)

I Megjelent 1930. évi jiiuius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLY! ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99988. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék folyadékok kimérésére (szétosztására). S. A. poiir Tövis Appareillages Mecaniques cégr Levallois-Perret. A bejelentés napja 1929. évi április hó 27-ike. Franciaországi elsőbbsége 1928. évi április hó 27-ike. A jelen találmány folyadékok, főleg benzin kimérésére (szétosztására) való olyan készülékekre vonatkozik, melyek­nek egy vagy több mérőedénye van 5 és ezeknek megtelését és kiürülését ön­működő vagy kézzel működtetett kimérő (szétosztó) szerv biztosítja. A találmány célja a mérési és szétosz­tási műveletek pontosságának ós szaba-10 tosságának biztosítósa, főleg pedig annak megakadályozása, hogy e műveletek, a mérőedény vagy mérőedények kiürülő és megtelő műveletei közben, a megfordító szervnek idő előtt való, önkényes vagy 15 önkéntelen működtetésével meghamisít­tassanak. E célra, a talámány értelmében, a ké­szülék elosztó szervét elreteszelő szerke­zetet egy mechanizmus kikapcsolja, me 20 lyet a készülékkel kiürített folyadék ha­tása alatt álló szerv hoz mozgásba és mely a folyadék túlnyomása folytán működte­tet szervek ellenőrzése alatt van, úgyhogy az elreteszelő szerkezet kikapcsolódása és 25 ezzel az elosztó szerv működtetése a kö­vetkező két feltétel egyikének, vagy mind­kettőnek teljesítésétől függ: 1. szükséges, hogy a megtelő mérőedény vagy mérőedények teljesen megteljenek, 30 2. szükséges, hogy a kiürülő mérőedény vagy mérőedények kiürülése be legyen fejezve. Az elreteszelő szerkezet előnyösen go­lyó vagy efféle, mely emelőrudazatra van 35 szerelve. Ezt a rudazatot úszó vezérli, mely a készülék kiürítő vezetékében van elhelyezve. Az emelő rudazat másrészt olyan szerkezet ellenőrzése alatt áll, mely­membránnál vagy hengerben mozgó du­gattyúval egy darabból készült tárcsából 40 vagy efféléből áll és mely alkalmas arra, hogy ama túlnyomás működtesse, melyet a tápszivattyú létesít az adott viszonyok közt, tehát pl. egy mérőedény teljes meg­tel ésekor. Az elreteszelő szerkezet hely- -45 zetei szerint, azaz, aszerint, hogy a töltés vagy kiürítés feltételei teljesítve vannak-e vagy sem, a kimérő (szétosztó) szerv mű­ködtetése lehetségessé van téve vagy nem. Példaképen és a leírás megértésének 50 megkönnyítésére, a mellékelt rajzon, a ta­lálmány néhány megvalósítási módját tüntettük fel. Az 1. és 2. ábra a találmánynak megfelelő, egymérőedényes készüléknek két külön- 55 böző helyzetét mutatja vázlatosan. A 3. ábra a találmány alkalmazását két, kapcsolt mérőedényes, nem-önműködő ké­szüléken mutatja. A 4. ábra végül a találmány alkalmazását 60 tünteti fel két, kapcsolt mérőedényes, ön­működő készüléken. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett készülék­nek egyetlen (1) mérőedénye van és (2) elosztó vagy kimérő csappal van felszerel- 65 ve, mely arra való, hogy az (1) mérő­edényt, a (3) vezeték közvetítésével, válta­kozva, vagy a (4) nyomó vagy töltő, vagy az (5) kiürítő csővezetékekkel hozza ösz­szeköttetésbe. 70 A (4) esővezeték pl. a rajzon nem lát­ható tápláló szivattyúhoz van kapcsolva. Az (5) kiürítő vezetékben (7) kamra van kiképezve, mely (8) úszót tartalmaz. Utóbbi a (10) tengely körül forgatható 75 szögemelőnek egyik, (9) karjára van sze-

Next

/
Thumbnails
Contents