99980. lajstromszámú szabadalom • Készülék önműködő vasúti járműkapcsolók felfüggesztésére

Meg-jelent 1030, évi jnnius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99980. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Készülék önműködő vasúti jármükapcsolók felfüggesztésére. Kiirtössy László oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi november hó 12-ike. A találmány önműködő vasúti jármű­kapcsolóknak oly járműveken való felfüg­gesztésére szolgáló készülékre vonatkozik, amely járművek még a csavarkapoccsal 5 vannak felszerelve. A készülék akként van kiképezve, hogy a járművön való elrende­zése dacára és a csavarkapocs teljes üzem­képessége változatlanul megmarad. A ké­szülék tehát elsősorban önműködő vasúti 10 járműkapcsolóknak az átmeneti idő alatti felfüggesztésére szolgál, amely idő alatt, a mindenkori szükséghez képest úgy az önműködő kapcsolóknak, mint a csavar­kapocsnak is egyaránt üzemképes állapot-15 ban kell lennie. A találmány szerinti fel­függesztő készülék úgy van kiképezve, hogy az a járműveken, azok átépítése nél­kül elrendezhető és a kapcsolófejet, mely az átmeneti idő alatt csak az önműködő 20 kapcsolásra és a vonóerő átvitelére szol­gál, egyrészt az üzemi helyzetben alá­támasztja, másrészt az üzemi helyzetből kilendített helyzetében is megtartja. A találmány értelmében a kapcsolófejet 25 a vonóhoroggal, illetőleg a vonórúddal csakis vonóerőket átvivő tagokkal csukló­san kötjük össze és az üzemi helyzetben egyrészt a kapcsolófejjel, másrészt a jármű alvázával csuklósan összekötött rudazattal 30 támasztjuk alá, amelyre a jármű alvázán megtámasztott rúgó akként hat, hogy a fejet a középhelyzetből való bármely irá­nyú kitérési után a középhelyzetbe vissza­vezeti. 35 A találmány szerinti felfüggesztés példa­kénti kiviteli alakját a rajz ábrái mutatják és pedig: Az 1. ábra a kapcsolófejet üzemi állapot­ban tartó felfüggesztő készüléket oldal-40 nézetben, a 2. ábra ugyanazon készüléket felülnézet­ben, a 3. ábra az üzemi helyzetből kilendített kapcsolófejet, a 4. ábra oly állapotot, amelyben az ön- 45 működő kapcsoló lelendített, a csavarka­pocs pedig üzemre kész állapotban van, az 5. ábra a kapcsoló és a vonóhorog egy összekötését oldalnézetben, a 6. ábra ugyanazt felülnézetben mutatja. 50 Valamennyi ábrában (1) jelöli valamely önműködő kapcsoló fejét, ameljy egymással párhuzamosan elrendezett (29) tagokkal a (27) vonóhorogba befüggesztett (30) ken­gyellel van összekötve. A (29, 30) tagokból 55 álló kötés csuklós és csak a vonóerők át­vitelére szolgál. A két (29) tag a fej egy­egy (33) csapjával, illetőleg másik végü­kön a (30) kengyel (32) csapjaival kap­csolódik. A csuklós kapcsolat akként van 60 kiképezve, hogy az (1) fejnek hátrafelé való nyomásakor csak egy bizonyos irány­ban térhet ki, amely irány úgy van meg­választva, hogy a (30) kengyel a (37) ho­rogból ki nem léphet. A példaként felvett 65 esetben a (29, 30) tagokból álló kötés e célból csak lefelé térhet ki. Ezért a (29) tagok mindegyike a (33) csap felett (58) toldattal van ellátva, amelynek elülső ol­dala a fej szembenfekvő falával párhuza- 70 mosan áll és a (29) tag felfelé való elfor­dulását megakadályozza. Ezzel szemben a (33) csap alatti rész le van gömbölyítve, úgyhogy a (29) tag a (33) csap körül csak balra lefelé fordulhat el, miközben a (32) 75 csap lesüllyed. Ugyané célból a (32) csap a (29) taggal rézsútosan lefelé irányított, hosszúkás (59) hasíték útján van össze­kötve. Az utóbbi összekötés csak akkor érvényesül, ha a (29) tag a (33) csap körül 80

Next

/
Thumbnails
Contents