99958. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műbőr előállítására

Megjelent 193Q. évi jui i ius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99958. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás műbőr előállítására. Societa Iuveiizioiii Brevetti Anonima-Torino cég Torino. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 5-ike. Olaszországi elsőbbsége 1928. évi julius hó 14-ike. A találmánynak műbőrnek és nyersbő­rök és pőrék lenyesett részeiből és hulla­dékából való előállítására szolgáló el­járásra vonatkozik. A találmány értelmé-5 ben kapott műbőr lágyság, szívósság és külső tekintetében előnyére hasonlítható össze természetes bőrrel. A műbőr előállítására szolgáló új eljá­rás a következő: 10 Bőr, nyersbőr és pőrék lenyesett részeit és hulladékát a papírpéphez hasonló péppé alakítjuk át nagy vízmennyiségek jelenlétében; a pépben a rostnyalábocskák szuszpendálva vannak. Ezután növényi 15 vagy szintétikus cserzőanyagokat, vala­mint olajakat vagy zsiradékokat vagy ezek oly vegyületeit, pl. szappanokat, ada­goljuk hozzá, amelyek vízben oldódnak vagy emulziókat szolgáltatnak. 20 Az olajok vagy zsiradékok hozzáadago­lása célszerűen a cserzőanyagok hozzá­adása után történik, de az a cserzőanyag hozzáadagolása előtt vagy azzal egyidejű­leg is eszközölhető. 25 Ezután a péphez latexet, azaz fákból eredő tejnedvet, kaucsukot, guttaperchát, balatát vagy effélét adagolunk, melyet ammóniák vagy más alkalmas alkalikus konzerváló szerrel konzerváltunk, beada-30 golhatunk azonban szintétikus latexet vagy azonos értékű tulajdonságokkal ren­delkező más anyagot is. A rostnyaláboeskákat, amelyeken a la­tex koagulál, ezután finoman lyukasztott 35 alátétre, célszerűen finomszemű sodrony­szitára visszük és a folyadékot gyorsan leválasztjuk, úgyhogy a latex hozzáadása után egy óránál kevesebb időn belül tábla képződik. 40 Ezen táblákat azután hengereljük és sajtoljuk és a természetes bőr előállításá­nál szokásos kikészítési munkáknak vet­jük alá. A nyersanyagok szétaprítását annyira visszük, hogy érdesfelületű, rendkívül ki- 45 csíny rostnyalábocskák keletkeznek, mi­mellett ezen nyalábocskák méreteinek egyike lényegesen nagyobb, mint a másik két mérete. Ezen nyalábocskák a folya­dékban a következő műveletek keresztül- 50 vitelére legkedvezőbb viszonyok között vannak szuszpendálvía és érdességük lé­nyegesen hozzájárul a végtermék szívós­ságához. A nyersanyagoknak szétaprítását a kis 55 rostnyalábocskákra foszlatógépben (ú. n. hollánderben) végezhetjük, melybe bőr vagy nyersbőr vagy pőrék lenyesett vagy lekapart részeit vagy hulladékait adagol­juk, melyeket, ha szükséges, mechanikai 60 úton előaprítunk. A rostoknak cserzőanyagokkal való ke­zelése adja meg a műbőr különös lágysá­gát és szívósságát; a rostok finom szét­osztása folytán a cserzőanyag az anyagon 65 tökéletesen és egyenletesen hatol át, ami nyersbőrök és pőréik rendes cserzésénól nem áll be. A latex hozzáadása előtt vég­zett növényi cserzés a latex koagulá'lását elősegíti és a latexet a műbőrben határta- 70 lan időre konzerválja. Ezen művelet kü­lönösen előnyös, ha krómbőr hulladékait dolgozzuk fel, mert ezek nem tartalmaz­nak tannint. A cserzőanyagkezelésnek a latexre kifejtett konzerváló hatása a kö- 75 zöníséges vulkanizálás hatásának felel meg, mely bőrrostoknál csak nehezen volna keresztül vihető és káros hatások­kal járhatna, még pedig a szükségelt ma­gas hőfok miatt, mely a termék lágyságát 80

Next

/
Thumbnails
Contents