99951. lajstromszámú szabadalom • Elektromos árammal való melegítésre berendezett lábbeli

Megjelent 193Q. évi junins hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JngE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99951. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. Elektromos árammal való melegítésre berendezett lábbeli. Wolf József cipészmester Újkécske. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 28-ika. A találmány elektromos árammal mele­gíthető lábbelire vonatkozik, főleg ka­tonák, rendőrök, hordárok, pénzügyőrök, soffőrök, kocsisok, vadászok, sportemberek 5 stb. részére, mely, néhány percet igénybe vevő felmelegítés után, a lábat 1—2 órán át melegen tartja és így főleg a nagy hideg­ben hosszabb ideig tartózkodó egyének lá­bainak kellemetlen és meghűlést okozó 10 megfázását meggátolja. A találmány, lényegében, egy a lábbeli talpában kiképezett üregben elhelyezett elektromos fűtőtestből áll, melyhez, a láb­beli sarkának üregébe beszerelt, oldható 15 kontaktus segélyével, elektromos vezetéki hálózatból, ugyancsak oldható kontaktus útján, elektromos fűtő áramot lehet ve­zetni. A találmánynak egy foganatosítási példá-20 ját a mellékelt rajz mutatja be, melyen: az 1. ábra a találmánynak megf elelően szer­kesztett lábbeli alsó részének hosszmet­szete, a 2. ábra e lábbeli alulnézete, külső (járó) 25 talpának eltávolítása után, a 3. ábra a lábbeli mellső részének alul­nézete, az egész külső talprész eltávolítása után, végül a 4. ábra az 1. ábra I—I vonala mentén 30 vezetett keresztmetszete. Az egyébként a szokott módon készült lábbelinek (1) belső talpa vagy talpbélése és (2) külső vagy járótalpa közt az itt pl. három talpbőrrétegből álló (3) kerettel kö-35 rülzárt üreg van, melynek alakja a 2. áb­rán látható és mely, hátrafelé haladva, a lábbeli sarkának üregébe torkol. Ezen üregnek a talpban lévő része (4) aszbeszt­réteggel van kibélelve és egy lapos (5) fémdobozt fogad magába, melyben, ugyan- 40 csak két (6) aszbesztréteg közt, az elektro­mos fűtőtest van elrendezve. Utóbbij lénye­gében, két (7) csillám- vagy más, elektro­mosságot szigetelő anyagú lemezre kis hé­zaggal folytatólagosan felcsévélt, elektro- 45 mos fűtőtestekhez általánosan használt anyagú (8) fémdrótból áll, melynek két vége, az (1) talpbélés alatt mozdulatlanul megerősített (9) szigetelő [burkoló hüvely­ben, a lábbeli sarkának (10) üregében meg- 50 erősített, szigetelő anyagú (11) tuskó (12) fémkapcsaihoz van kivezetve. Az egymásra fektetett két (7) csillámlemez közé, a drót­tekervények egymással való érintkezésének és így a rövidzárlatnak megakadályozására, 55 egy harmadlik (13) csillámlemez van il­lesztve. A lábbeliisarok (10) ürege hátra­felé nyitva van és a sarok hátsó oldalára erősített, két köralakú (14) lyukkal ellátott (15) fémlemezzel van letakarva. A (12) 60 fém kap esők hüvelyalaikúak és a rajzon nem ábrázolt zsinórvezeték egyik vé­gén megerősített kontaktusdugók befogadá­sára valók, mély zsiinórvezeték, másik vé­gén, az elektromos, vezetékhálózat megfe- 65 lelő kontaktushüvelyeiíbe bedugható kon­taktusdugókat hord. Ez a zsánórvezeték cél­szerűen három ágú, hogy egyik és másik ágának végén lévő kontaktosdugóival az egyik és a másik lábra húzott lábbeli sarok- 70 üregében levő (12) fémkapcsokba (kon­taktushüvelyekbe) , míg harmadik ágának végén lévő kontaktusdugóival az elektromos vezetékhálózatba szerelt komtaktushüve­lyekbe lehessen azt bedugná és így mind- 75 két lábbelit egyidejűleg lehessen felmelegí­teni. Az (1) talpbélésnek, célszerűen a 3. ábrán látható módon, fémgyűrűvel szegé-

Next

/
Thumbnails
Contents