99949. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fürdőkályha hengerek felületének bordázására

Megjelent 193Q. évi junins hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99949. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés fürdőkályhahengerek felületének bordázására. Weisz Fülöp rézműves Budapest. A bejelentés napja 1929. évi május hó 2-ika. A találmány oly berendezés, melynek se­gélyével a fürdőkályhahengerek rovátko­lása gépi úton végezhető. A találmány tárgya a csatolt rajzon 5 példaképpen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a berendezés vázlatos oldal­nézete, a 2—3. ábra részletrajz nagyobb lépték-10 ben, a 4. ábra pedig a rovátkolóhengerek ten­gelyein ülő, egymásbakapaszkodó fogas­kerékpárnak nézete. A berendezés a rovátkolt felületű (a, b) 15 hengerpárból áll, melyeknek (c, d) tenge­lyére egy-egy (f, g) fogaskerék van ékelve és amely hengerek csapágyai egymáshoz közelíthetők, vagy egymástól távolíthatók. A két henger rovátkolása oly módon van 20 kiképezve, hogy az egyik henger foglécei a másik henger hornyába beiéilleszkednek. A fürdőkályhahenger rovátkolása oly mó­don történik, hogy az egyik pl. (b) hen­gerre ráhúzzuk a fürdőkályhahengert, az-25 "után az (a, b) hengereket egymáshoz szo­rítjuk annyira, hogy az (f, g) fogaskerekek fogai egymásbakapaszkodnak és most tet­szés szerinti meghajtószerv segélyével a két hengert forgásba hozzuk. Forgás közben 30 a két rovátkolt henger rovátkái egymásba nyomulnak és a közbeszorított fürdőkályha­hengert is rovátkolják. Minthogy a gyakorlatban sokszor elő­fordul, hogy a közbesizorított fürdőkályha-35 henger palástján a végek felé, ott, ahol a két (a, b) rovátkolt henger csapágyai egy­máshoz vannak szorítva, a rovátkolás éle­sebben domborodik ki, míg a palást kö­zéprésze felé a rovátkolás nem elég éles, vagy egyáltalán ki sem alakul, célszerű, ha 40 az egyik, pl. (a) rovátkolt hengernél ,az alkotók nem párhuzamosak egymással, ha­nem a henger közepe felé divergálnak, úgyhogy középen a hengernek nagyobb a keresztmetszete, mint a végeknél (1. ábra). 45 Ezzel azt érjük el, hogy az (a, b) henge­rek elsősorban középső részüknél talál­koznak egymással és ha az összeszorítás a hengervégeknél, illetve a csapágyaknál is történik, mindamellett a hengerek kö- 50 zépső része is annyira egymáshoz nyomó­dik, hogy a közbeszorult felületet rovát­kolja. A hengerpár (c, d) tengelyein ülő (f, g) kerekek fogazását célszerű ugyan­olyanra kiképezni, mint amilyenek a ben- 55 gerek rovátkái (4. ábra). Ily módon, ha az (f, g) kerekek fogai egymásba kapcso­lódtak, ugyanakkor a hengerpár rovátkái is egymásha illeszkedtek, tehát nem for­dulhat elő, hogy a két henger helytelen 60 egymáshoz szorítása folytán valamelyik fogléc kitörik. Szabadalmi igények: 1. Berendezés fürdőkályhahengeirek felüle­tének bordázására, jellemezve két: rov.it- 65 kolt felületű, egymáshoz szorítható, vagy egymástól eltávolítható henger által, melyeknek tengelyén egy-egy fogaske­rék ül, amelyek a két henger egymás­hoz szorítása esetén egymás fogaiba ka- 70 paszkodnak. 2. Az 1. igényben védett berendezés ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents