99939. lajstromszámú szabadalom • Villamos akkumulátor

Megjelent 193Q. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JgpjgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99939. SZÁM. — Vli/i. OSZTÁLY. Villamos akkumulátor. Dr. Stame Francesco jegyző Róma. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 8-ika. Olaszországi elsőbbsége 1927. évi augusztus hó 13-ika. A találmány olyan villamos akkumulá­torokra vonatkozik, amelyeknek negatív le­mezére cink rakódik le és arra irányul, hogy finom és egyenletes cink lerakódást 5 érjünk el' ps a pozitív elektróda felülete felé nyúló fémszemölcsük vagy kiemel­kedések keletkezésiét megakadályozzuk. Ezek a két elektróda között összeköttetést azaz rövid zárlatot létesítenének, úgyhogy 10 az akkumulátor használhatatlanná válnék. E hátránynak kiküszöbölésére a negatív lemezt a találmány értelmiében az elektrolit savának vagy egyéb alkotórészeinek ellen­álló megfelelő anyagból, mint pl. poró-15 zus keménygumiból készült, zacskóalakú, finoman porózus diafragmába burkoljuk. Ennek a zacskónak porózusnak, lehetőleg egyenletes vastagságúnak kell lennie és elektromos áteresztőképessége az iónok- és 20 elektrolitokra nézve ugyancsak egyenletes kell hogy legyen. Felső szélén a zacskó egészen vagy részben nyitott, hogy az elek­trolízis gázainak szabad' eltávozását ne gá­tolja, a máslik három oldalán ellenben 25 teljesen zárt. Az akkumulátor töltése vagy kisülése közben az áram hatásától sza­baddá váló ós az ozmoelektromos nyomás­tól előrehajtott iónok a zacskónak hajszál­csöves nyíl'ásalin keresztül mozognak az 30 ellenkező poláritású elektróda felé. Mint­hogy a zacskónak mindenütt egyenlő az áteresztőképessége (egyenlő a falvastag­sága, egyenlő a poróztitása és azonos az anyaga), a fémionokat a diafragma egész 35 egyenletesen engedi át a negatív lemez fel'é. A cink iónok finom, kemény, jól ta­padó állapotban rakódnak le a negatív lemezre. Ilyen egyenletes áthaladás a kö­zönségesen használt diafragmák, pL lyug­gatott választófalak vagy szövetek sitb. al- 40 kalmazása mellett nem lehetséges, mert az iónok a választófalnak lyukain vagy rit­kább helyein keresztül veszik útjukat, úgy­hogy bizonyos pontokon, nevezetesen azo­kon, amelyek a választófal lyukainak vagy 45 gyengébb helyeinek felelnek meg, össze­sűrűsödnek, minek folytán fémszemölcsök és kiemelkedések keletkeznek, amelyeknek megnövekedésekor a két elektróda egy­mással érintkezésbe jut és rövidire záródik. 50 Ez a hátrány gyakran a negatív lieanez szélei mentién jelentkezik, ha az oldalvást nincs védve. Ha az egyenletesen porózus és egyenletes elektromos áteresztőképes­ségű zacskóalakú diiafragmát használjuk, 55 akkor teljesen egyenletes lerakódást érünk el, anélkül, hogy bárminő fémszettriölcsök vagy kiemelkedések keletkeznének, .iert az iónok a diafragma egész hajszálcsöves felszínén egyenletesen elosztódva haladnak 60 keresztül és ennek következtében a cink iónok is az elektródák egész felületén osz­lanak el. Szabadalmi igény: Villamos akkumulátor, amelynek negatív 65 lemezére cink rakódik la, azzal jelle­mezve, hogy a negatív elektróda poró­zus, zacskóalakú diafragmába van be­zárva, amely felső végén a gázok ki­bocsátása végett egészen vagy részben 70 nyitott. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents