99926. lajstromszámú szabadalom • Elzáró csap

Megjelent 193Q. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99926. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Elzáró csap. N. V. „Irma" Industrie en Ruwmaterialen Maatschappij Rotterdam. A bejelentés napja 1929. évi május hó 28-ika. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi junius hó 1-je. A találmány oly elzáró csapokra vo­natkozik, melyeknél a csapkúp és a csap­tok között gyakorlatilag véve kemény, de még összenyomható anyagból, előnyö-5 sen aszbesztből és grafitból készült hen­ger van elhelyezve, mely a henger alap­síkjára kifejtett nyomásnál oldalasan kissé kiduzzad és ezáltal szorosan hozzá­fekszik a csapkúphoz és csaptokhoz. 10 Hogy az említett henger a magas hő­mérsékletű, nagy nyomás alatt álló áramló közeg általi megrongálódás elle­nében megvédessék, a kemény, de azért még összenyomható hengerbe fémmago-15 kat szokás elhelyezni, melyekben az áramló közeg számára átbocsátó nyílások vannak kiképezve. A találmány szerint az említett célra ékalakúan kiképezett fémmagot alkal-20 mázunk, miáltal azt a fontos előnyt ér­jük el, hogy a csapkrípnak megszorítása sokkal kisebb erőkifejtéssel eszközölhető. Ezenkívül az átbocsátó nyílásokkal ellá­tott fémmagoknak ily kiképzésénél ezek-25 nek deformálódása, az átbocsátó haránt­metszetnek minden változása és a csap­kúpnak megsérülése elkerültetik. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya két foganatosítási alakban van 80 feltüntetve. Az 1. ábra az elzáró csapnak függélyes kö­zépmetszete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 35 3. ábra az előzőkben említett henger oly foganatosítási alakja, melynél a be­helyezett fémmagok kettős ék alakjában vannak kiképezve. A 4. ábrában feltüntetett fognatosítási alaknál a fémmagok egyszerű ék alakjá- 40 val bírnak. Az (1) csaptok annyira ki van fúrva, hogy közte és a (2) csapkúp között az aszbesztből és grafitból álló (3) henger el­fér. Az (1) csaptokba becsavarolt csavar- 45 menetes (4) süveg segélyével a (3) hen­ger, mely a (6) fogantyúnak csavarmene­tes (5) részéhez fekszik hozzá, annyira deformálható, hogy a (3) hengernek pa­lástja az (1) tokhoz és a (2) csapkúphoz 50 szorosan hozzáilleszkedik és így igen ma­gas nyomásnál is tökéletes tömítést biz­tosít. A (3) henger a (9) és (10) fúratokkal bír, melyek a csaptokban elrendezett csa- 55 tornákkal korrespondeálnak, de nincse­nek közvetlenül a hengernek anyagában kiképezve, hanem az ebbe beillesztett (11) és (12) fémmagok által képeztetnek, mi­nek következtében a henger anyagának 60 az átáramló közeg általi korroziója meg­akadályoztatok. A találmány szerint már most a (11) és (12) fémmagok ékalakúan vannak kiké­pezve, miáltal az előzőkben említett elő- 65 nyöket érjük el. A 3. ábra szerint a hen­gerbe beillesztett fémmagok kettős ék alakjában vannak kiképezve és azokban az áramló közeg átbocsátására a (9) és (10) fúratok vannak elrendezve. A 4. 70 ábra szerinti foganatosítási alaknál a fémmagok egyszerű ék alakjával bírnak,

Next

/
Thumbnails
Contents