99892. lajstromszámú szabadalom • Hangolható indukciótekercs csöves vevőkészülékekhez

Megjelent 1930. évi május hó 345-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99892. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Hangolható indukciótekercs csöves vevó'készülékekhez. Robiczek Ernő, a Szövetségi Vasutak főellenőre Wiener-Neustadt. A bejelentés napja 1929. évi február hó 26-ika. Ismeretes, hogy azon célból, hogy vala­mely rezgőkörnek csillapítása lehetőleg kicsiny legyen, a rezgőkörben csak kis kapacitásnak szabad lennie. Gyakorlati -5 lag a legkedvezőbb eredmény akkor ér­hető el, ha a rezgőkörnek nincsen külső kapacitása, hanem lényegében csakis ön­indukcióval bír, mely a saját kapacitása révén rezgőkörré van kiegészítve. Azon 10 célból, hogy a csekély csillapítás okozta előnyök a hangolási határokon belül mindenütt érezhetők legyenek, kell, hogy a tekercs önkapacitása, valamint a dielek­tromos hysterezis csekély legyen olykép, 15 hogy az induktáncia megnövekedésekor egyidejűleg megnövekedő ezen vesztesé­gek túlságosak ne legyenek. Ezen elméleti megfontolásoknak a gya­korlatba való átültetése eddig azon akadt 20 meg, hogy az eddig ismert hangolószer­kezetek, mint pl. a variometer, vasmagos fojtótekercsek, tolókás tekercsek és ehhez hasonlók, nagy önkapacitásuk, valamint nagy szórásuk révén lerontották azon 25 előnyöket, amelyek a kondenzátornak el­hagyása révén elérhetők lettek volna. Az említett szerkezetek egyébként hosszú hullámok vételekor nehezen kezelhető alakkal bírnak és magas rezgésszámú ÍO transzformátorként minden további nél­kül nem alkalmazhatók, mivel a delejes kapcsolás csak igen tökéletlen volna. A bejelentés tárgya oly hangolható in­dukciótekercs, mely a már ismert lég-15 fojtótekercsek gyűrűs alakjára emlékez­tet, ez ismert tekercsektől azonban abban különbözik, hogy hangolható. E célból az önindukció csökkentésére, ismert módon sugárirányban elrendezett menetek szi­getelőanyagból készült tartón vannak el- 40 rendezve és hangolhatóságuk lehetővé­tétele céljából a tartó görbületi közép­pontjában forgathatón elrendezett és csúszókontaktusként kiképezett forgató­karral állanak kapcsolatban. 45 A találmány még a hangoló tekercsnek szerkezeti kiképzésére, valamint magas rezgésszámú transzformátorként való ki­vitelére vonatkozik. A rajznak 50 1. ábrája ily hangolható indukció­tekerccsel ellátott vevőberendezésnek kap­csolási vázlata, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó nagy rez­gésszámú transzformátornak keresztmet- 55 szete, a 3. ábra pedig ahhoz tartozó részlet. Az 1. ábra szerinti kapcsolásnál az (1) antennakörbe a hangolható (2) indukció­tekercs van iktatva, amelynek menetei 60 szigetelőanyagból, előnyösen telített fá­ból készült, félkör-gyűrűalakú tartón, egymástól kellő távolságban vannak el­rendezve. A (2) tekercsnek görbületi középpontjában, a földelt (4) tengely kö- 65 rül forgathatóan az (5) kapcsolókar van elrendezve, melynek csúszó kontaktus­ként kiképezett vége a tekercs meneteit súrolja, úgyhogy e kar elforgatásával az antenna-kör hangolható. Azon célból, 70 hogy e szerkezettel, a szokásos rövidítő kondenzátor alkalmazása nélkül, kis hul­lámhosszakat hangolhassunk be, az (1) antennának csak csekély kapacitása sza­bad hogy legyen, mely célból az anten- 75 nának vízszintes részét rövidre vesszük,

Next

/
Thumbnails
Contents