99869. lajstromszámú szabadalom • Villamos többszörös kondenzátor, melynek egységei egy állványon sorokban vannak megerősítve

Megjelent 1930. évi május hó 261 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99869. SZÁM. — VIIjg. OSZTÁLY. Villamos többszörös kondenzátor, melynek egységei egy állványon sorokban vannak megerősítve. Emil Haefely & Cie A.-G. Basel. A bejelentés napja 1929. évi május hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 16-ika. A találmány oly többszörös villamos kondenzátorra vonatkozik, melynek egy­ségei egy állványon sorokban vannak megerősítve. Az ily fajtájú többszörös 5 kondenzátoroknál az egyes egységek be-és kiszerelésének könnyűsége, valamint az árambevezetés módja fontos szerepet játszik. Egyes ismeretes kiviteleknél a kondenzátoregységek huzalok révén for-10 rasztás útján vannak az áramtápláló ve­zetékekkel összekötve, úgyhogy az egysé­gek beszereléséhez nagyszámú forrasz­tást alkalmaznak és egy-egy megsérült egységnek kiszereléséhez előbb ismét fel 15 kell bontani azok forrasztási kapcsola­tait. Viszont más ismeretes berendezések­nél a kondenzátoregységek áramvezető tartók között oly módon vannak csava­rok segélyével megerősítve, hogy a be-20 és kiszerelés csak nehezen vihető keresztül. A találmány szerint mindezen hátrá­nyok kiküszöbölését azzal érjük el, hogy a kondenzátorállvány sínjei, amelyekre a kondenzátoregységek áramcsatlakozási 25 alkatrészeik, vagyis árambevezető fejré­szeik révén sorokban vannak rátolva, áramgyüjtő sínek gyanánt egyúttal az áram bevezetésére és az áramelvezetésre szolgálnak, úgyhogy az áramot közvetle-30 nül e sínek minden további összeköttetés nélkül vezetik és az egységeknek az áramgyüjtő sínekről való egyszerű lehú­zásával, illetve azokra való rátolásával foganatosítható könnyű kicserélés válik 35 lehetővé. A forrasztási munkák tehát a találmány tárgyánál a kondenzátoregy­ségeknek úgy beszerelésénél, mint kicse­rélésénél elmaradnak. A kondenzátoregységeknek árambeve­zető fejrészei célszerűen hüvelyalakúan 40 vannak kiképezve, amikor is azok az áramcsatlakozáson kívül még azt az elő­nyös szerepet is betöltik, hogy hűtőkö­zegnek — pl. a kondenzátornak olaj für­dőbe való merítés esetén, hűtőolajnak — 45 a kondenzátoregységeken való átfolyását közvetítik. A találmány különösen célszerű megol­dási alakjánál az áramgyüjtő sínek egy­úttal a kondenzátorállvány merevítő ha- 50 rántrúdjai gyanánt csoportosan, fémes állványrudakda vannak felfűzve, me­lyeket szigetelő harántgerendák révén egymástól bizonyos távolságban tartunk és a hálózattal villamos összeköttetésbe 55 hozunk. Ezzel lényeges anyag- és súly­megtakarítást érünk el. A csatolt rajz a találmány tárgyának példaképpeni megoldási alakját szemlél­teti. Az 60 1. és 2. ábrák az egyik kondenzátoregy­ség elrendezését oldalnézetben és részben hosszmetszetben, illetve homloknézetben mutatják. A 3. ábra az összelrendezést, néhány kon- 65 denzátoregységgel, távlati nézetben tün­teti fel. A feltüntetett megoldási példában mindegyik (7) kondenzátoregység (3. ábra) az üreges (2) szigetelőmag köré 70 spirálalakúan felgöngyölt (3) papírréte­gekből áll, melyeket két-két (4, 4') fém­lapréteggel együtt akként göngyölünk fel, hogy a két (4, 4') fémréteg, melyek a kondenzátor fémbevonatait alkotják, szi- 75 getelőanyaggal vannak egymástól elkü-

Next

/
Thumbnails
Contents