99864. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fogaskerékmarógépekhez és hasonló készülékekhez

Megjelent 1930 . évi május h ó 2 54 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99864. SZÁM. — XVJ/d. OSZTÁLY. Berendezés fogaskerékmarógépekhez és hasonló készülékekhez. The Gear Grinding- Co. Ltd. Birmingham. A bejelentés napja 1929. évi január hó 10-ike. Angolországi elsőbbsége 1928. évi január hó 24-ike. A találmány fogaskerekek és hasonló fogazott gépelemeknek előállítására való gépre vonatkozik. Eddigelé ily gépelemek előállításánál a munkadarabot rendszerint 5 egy vízszintes tengelyre szerelték és egy forgó marókereket e munkadarabhoz, ille­tőleg az azt rögzítő tengelyhez képest ho­rizontális síkban alternatíve mozgatták. Nagyobb darabok megmunkálásakor a 10 munkadarabot célszerűen függőleges ten­gelyen erősítették meg és a marószerszá­mot ekkor ugyancsak függőleges síkban, alternative mozgatták. A kérdéses részek­nek váltakozó elrendezése nehézségekkel 15 jár, melyeknek kiküszöbölése célja a jelen találmánynak. Ha a munkadarab igen pontos megmunkálását kívánjuk, úgy a marókerék alakjának szabályosságát idő­közönként ellenőrizni és korrigálni kell és 20 ha, mint az itt szem előtt tartott gépeknél is, a marókereket alternative fel-alá keli mozgatnunk, úgy a marót utánszabályozó szerkezetet úgy rendezzük el, hogy az a kerék azon oldalára hasson, mely szemben 25 fekszik a munkadarabbal érintkező oldal­lal. Eddigelé általában nem volt szüksé­ges, hogy a marókeréknek az utánaszabá­lyozás következtében mutatkozó átmérő­csökkenését kompenzáljuk, azonban a je-30 len találmány szerinti készüléknél abból indulunk ki, hogy bizonyos mérvű kom­penzálás szükséges. A találmány lényege a munkadarabot a marókerék felé e kerék alternatív moz-35 gási irányára derékszög alatt mozgató szerkezetnek és a szabályozó szervet, ille­tőleg szerveket a marókerék felé mozgató szerkezetnek mozgásait egymásssal össze­hasonlító oly készülékre vonatkozik, mely lényegileg két egymással szemben moz- 40 gatható és célszerűen osztással ellátott részből áll, melyek a gépkezelőt a két mozgatószerkezet eltolódásairól állandóan tájékoztatják. A három rajz ábrái a találmány sze- 45 rinti gép egyik példakénti kiviteli alak­ját mutatják, még pedig az 1. ábra a találmány szerinti szerkezettel felszerelt fogaskerék-marógépet oldalné­zetben, a 50 2. ábra az 1. ábrabeli szerkezetet ke­resztmetszetben, részben nézetben, a 3. ábra az 1. ábrabeli szerkezetet rész­ben oldalnézetben, részben metszetben mu­tatja, nagyobb léptékben mint az 1. ábra. 55 A feltüntetett szerkezet arra való, hogy azzal a munkadarabot, illetőleg a maró­kereket mindenkor a pontos megmunká­lásnak megfelelően beállíthassuk. A példaként felvett kiviteli alaknál a 60 gép (a) keretének alsó részén a (b) szán mozgatható, amelynek (c) vertikális csapja hordja a (d) munkadarabot, (e) tetszés szerinti oly szerkezet, mellyel a munkadarabot időszakonként szög alatt 65 elforgathatjuk, illetőleg azt osztó jelzé­sekkel elláthatják. A munkadarabtól ol­dalt, a gép keretén (f) vertikális vezeték van, amelyen a (g) szán csúsztatható. E szánban forgathatóan van ágyazva a (li) 70 marókerék, amely a munkadarabhoz ké­pest fel és alá mozgatható. A gép keretén, illetőleg vázán, a marókerék azon oldalán, mely a munkadarabra beható oldallal szemben fekszik, tetszőleges (1) szabályozó 75 szervek vannak. A rajzban csak egy ily szerv látható, azonban megjegyezzük, hogy azok párosan, egyik a másik mögött

Next

/
Thumbnails
Contents