99855. lajstromszámú szabadalom • Címketartó palackok, különösen égetett szeszes italok kimérésére való palackok számára

Megjelent 1930 . évi máju s hó 254-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99855. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Címke-tartó palackok, különösen égetett szeszes italok kimérésére való palackok számára. Bolla Gyula m. kir. pénzügyi fővigyázó Budapest. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 22-ike. Palackok tartalmának megjelölésére eddigelé általában a palackra ragasztott (nyomtatott, kéz- vagy gépírásos) papír­címkéket, vagy az üvegre festett felirato-5 kat használtak. Az előbbiek hátránya, hogy az üvegről, különösen ennek mosása­kor, könnyen leválnak, míg a festett fel­iratok bizonyos idejű használat után le­kopnak vagy lepattogzanak; ezenkívül a 10 festett feliratok változtatása körülmé­nyes. Más szóval a címkék vagy feliratok eddigi alkalmazási módjainak egyike sem megbízható, holott a gyakorlatban a cím­kéknek tartós, megbízható alkalmazása 15 sok esetben fontos, még pedig különösen égetett szeszes italok kimérésére való pa­lackok esetén (pálinkamérésekben stb.), minthogy e palackok igen gyakran keze­lendők és így a címke kellő megtekinthe-20 tőségének vagy ellenőrizhetőségének biz­tosítása állandóan kívánatos. A találmány szerint jól olvasható, tar­tós és egyszersmind könnyen kicserélhető, a palackra könnyen fel- és leszerelhető 25 címkére akként teszünk szert, hogy a pa­lack nyakán megszorítható, levehető gyűrűt vagy bilincset, pl. könnyű és olcsó alumíniumpántot alkalmazunk, mely a kívánt felirattal ellátott címke-lemezt, pl. 30 fémlapot hord. A fémlapot a bilincsen cél­szerűen csuklópántszerűen, tehát lenghe­tően erősítjük meg, ami azzal az előnnyel jár, hogy a címke egyrészt a palack bár­mely alakjával kapcsolatban akadályta-35 tanul alkalmazható, mert a palack görbü­leteihez, képest deí'ormálás nélkül kitér, másrészt pedig a címke-lemez a palack bármely helyzetében, tehát a kiöntésnél is, önsúlyánál fogva függélyes vagy közel 40 45 függélyes, vagyis mindig jóll olvasható helyzetben marad. A címke-lemez szükség esetén a reáragasztott kéz- vagy gépírá­sos papírcímkén levő vagy a lemezbe pré­selt felirat javítása vagy kicserélése cél­jából a tartógyűrű oldása révén könnyen vehető le, de kívánt esetben (a csuklópánt oldásával) a tartógyűrűtől függetlenül is eltávolítható. A címke kívánt esetben mosható is, de mindenesetre a palacktól függetlenül; más szóval e címke, melyet 50 a palack mosása alkalmával a gyűrű ol­dása révén leszerelünk, az eddigiektől el­térően, nem vesz részt a palack mosásá­ban, hanem azt csak önmagában, akkor mossuk, mikor a címkének, nem pedig a 55 palacknak mosása válik szükségessé. A csatolt rajz a találmány példakép­peni megoldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a címke-tartó és címke-lemez felülnézete, az utóbbinak vízszintesbe fel­csapott helyzetében. A 2. ábra, a címke-tartót és lemezt pa­lackra felszerelten, elölnézetben, a 8. ábra pedig a palacknak vízszintesre döntött helyzetének megfelelő állásban, ol daln ézetben mu tatja. (a) a pl. fémpántból álló tartógyűrű vagy bilincs, (b) az utóbbi végeinek össze­szorítására való csavar feje, (c) pedig a feszítő csavaranya. A bilincs összeszorí­tására természetesen bármely más meg­oldás, pl. a bilincs egyik végében kiképe­zett haránthasíték is alkalmazható, me­lyen a bilincs másik végét átfűzzük, a bi­lincset megfeszítjük és azután a bilincs 75 két végét; a palacknyak kerülete felé visszahajlítjuk. Mint a 3. ábrából látható, a (d) címke-60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents