99829. lajstromszámú szabadalom • Védőköpeny automobilok pneumatikus gumikeréktalpaihoz

Megjelent 193Q. évi májvis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jgfógjSL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99829. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Védőköpeny automobilok pneumatikus gumikéréktalpaihoz. Mándits Ferenc hajógfépész Baja. A bejelentés napja 1929. évi május hó 14 ike. A jelen találmány automobilok pneuma­tikus gumikeréktalpaira felillesztendő védő­köpenyre vonatkozik, mely, a találmány értelmében, körgyűrűszelet- vagy kiflialakú 5 keresztmetszetű gumigyűrűből áll. Utóbbi, belsejében, merevítő fémlemezt tartalmaz és ennek közvetítésével, sugárirányú drót­kengyelekkel, rugalmasan erősíthető a ke­réktalp külső gumiköpenyére. 10 A találmány egyik foganatosítási pél­dája a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1. ábra a találmánynak megtelelő védő­köpennyel felszerelt, pneumatikus gumike-15 rékkoszorú keresztmetszetét és a 2. ábra e gumikerék kisebb léptékű oldal­nézetét tünteti fel, míg a 3. ábra nagyobb hordképességű, pl. teher­automobilokhoz való, pneumatikus gumi-20 kerék oldalnézetét mutatja, a találmánynak megfelelő védőköpeny módosított kiviteli alakjával. A belső (1) légtömlővel bíró, külső (2) gumiköpenyt, a találmány értelmében, a 25 keresztmetszetben kb. 150°-nyi szögre ter­jedő, körgyűrűszelet- vagy kiflialakú (3) gumigyűrű veszi körül, mely ibelül, cél­szerűen, rézlemezből való (4) betétgyűrű­vel van ellátva. E betétgyűrű két széle, 80 egy-egy (5) drótgyűrű köré van hajlítva, melyekbe, a lemez és a gumi kivágásain át, (6) drótkengyelek akaszthatók be. Ezek a (6) drótkengyelek, (7) spirálrúgók közve­títésével, a kerék küllői közt annak agyába 35 beerősített (8) horgokba vannak beakasztva. A leírt védőköpenyt oldalról toljuk rá a kezdetben lazára felfujt (1, 2) pneuma­tikus gumikeréktalpra, mire a (6) ken­gyeleket az (5) drótgyűrűkbe, majd a (7) spirálrúgókat a (8) horgokba akasztjuk 40 be és végül a keréktalpat keményre fel­fújjuk. Nehéz, pl. teherautomobilokhoz való, pneumatikus gumikeréktalpaknál megfele­lően vastagabb, tehát merevebb (4) rézle- 45 mezbetétgyűrűt használunk, mely a köpenyt annyira merevvé teszi, hogy a keréktalpra nem erősíthető fel a fent leírt módon. Ezért a védőköpenyt, mint a 3. ábrán látható, kerületének egy pontján, felvág- 50 juk és e végein (9) guminyelvekkel képez­zük ki. Ezt a védőköpenyt azután a ke­rékre felillesztve, a (9) nyelvek furatain keresztüldugott csavarok segélyével szorít­juk a pneumatikus keréktalp gumiköpe- 55 nyére. E kapcsolatot még a leírt (6) ken­gyelek segélyével erősbíthetjük. A leírt védőköpeny, mint látható, a pneumatikus keréktalpat hosszú időn át megvédi a tönkremenéstől, emellett lelie- 60 tővé teszi a többé-kevésbbé megsérült régi gumiköpenyek további használatát is. Azon­kívül a vele felszerelt keréktalp külső gumaköpenye jóval vékonyabbra méretez­hető, mint eddig, tehát olcsóbb lehet. Ha a 65 védőköpeny elkopik, könnyen és aránylag kis költséggel újjal cserélhető ki. Szabadalmi igények: 1. Védőköpeny automobilok pneumatikus gumikeréktalpaihoz, jellemezve a kerék- 70 talp külső gumiköpenyét körülvevő, körgyűrűszelet- vagy kiflialakú kereszt­metszetű gumigyűrű által. 2. Az 1. pontban igényelt védőköpeny fo-

Next

/
Thumbnails
Contents